Översättningscentrumet erbjuder praktikplatser för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater och för medborgare i kandidatländer som vill skaffa sig erfarenhet av Europeiska unionens arbete i allmänhet och av översättningscentrumet i synnerhet.  

Praktikens längd 

Minimitiden för en praktikplats får inte understiga tre månader och den maximala tiden får inte överstiga tolv månader.

Behörighetskriterier

Vid tidpunkten för ansökan måste de sökande uppfylla följande krav: 

  • Akademiska kvalifikationer: Minst tre års universitetsstudier eller motsvarande utbildning som intygas med examensbevis eller relevant officiellt intyg. 
  • Språkkunskaper: Fördjupade kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk (nivå C1, enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk) och tillfredsställande kunskaper i ett annat EU-språk i den utsträckning som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifter (nivå B2, enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk). Sökande från kandidatländer måste ha tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i minst ett av översättningscentrumets arbetsspråk (franska eller engelska). 

Urvalsförfarande

Översättningscentrum offentliggör en ansökningsomgång på sin webbplats och uppmanar kandidaterna att ansöka innan den angivna tidsfristen löper ut. 

Dessförinnan beslutar centrumet om antalet praktikplatser som ska erbjudas. Antalet platser beror på budgetanslagens storlek och den kapacitet de enskilda avdelningarna har för att ta emot en praktikant. 

Bidrag till praktikanter

Praktikanter får ett månatligt bidrag som uppgår till 25 procent av grundlönen för en tillfälligt anställd i lönegrad AD5, löneklass 4, från praktikperiodens första dag. 

Mer information finns i centrumets administrativa beslut om praktikplatser som du kan titta på eller ladda ner här: Administrativt beslut/DA_012022