Läs mer om våra olika tjänster

Översättningscentrumets kunder är spridda över EU och är specialiserade på områden som utbildning, sysselsättning, kultur, transport, forskning och innovation, sociala frågor, miljö, energi, kemi, äganderätt, juridik, budget och ekonomi, utrikes- och säkerhetspolitik, polissamarbete och rättsligt samarbete, folkhälsa och konsumentskydd. Det tillhandahåller språktjänster på de 24 officiella EU-språken och på icke-EU-språk på begäran. Specifikt erbjuder centrumet följande tjänster:

Översättning

Översättning är att återge innebörden i källspråkets text på målspråket och att den text man skriver följer målspråkets grammatiska regler och de instruktioner som givits för översättningsprojektet i fråga. ”Källspråk” kallas det språk som originaltexten (dvs. ”källtexten”) är skriven på, och ”målspråk” kallas det språk som man översätter till.

Redigering av källtexter

Vid redigering granskas språket i en text för att kontrollera om källspråkets regler för grammatik, interpunktion och stavning har följts. Misstag i fråga om grammatik, interpunktion och stavning rättas till. Om redigeraren anser att textens språkliga kvalitet kan förbättras, t.ex. att den kan göras tydligare och mer lättförståelig, lägger han eller hon till en kommentar i texten med förslag på förbättringar. I redigerarens jobb ingår inte att identifiera eller rätta fel eller problem som gäller textens innehåll. Om denne upptäcker eventuella problem med innehållet gör han eller hon en markering i texten. Det är sedan upp till kunden att bedöma om kommentarerna är relevanta och vidta lämpliga åtgärder. Redigeraren korrigerar inte heller problem som har att göra med textens formatering eller layout.

Språkrådgivning

Vid språkrådgivning analyseras kundens språkbehov för att man ska kunna utveckla lösningar som optimerar översättningsprocessen. Detta kan inbegripa stöd vid utarbetande av dokument eller analys av dokuments arbetsflöden eller särskilda projekt. Hur mycket arbete som krävs för denna tjänst varierar stort beroende på hur komplext varje ärende är.


Terminologi

Terminologiarbete handlar om att skapa fullständiga ordlistor med termer på käll- och målspråk, definitioner, information om källor och kontext, kommentarer osv.

Textning

Tillägg av texter på skärmen som representerar det som sägs i videomaterial. I denna tjänst kan det också ingå att lägga till tidsangivelser i manus (s.k. spotting) som används för att synkronisera textningen och videon. Undertexter kan tillhandahållas enbart på videons källspråk, eller på ett eller flera andra språk, tillsammans med tidsangivelser som visar exakt när en textremsa ska infogas på skärmen och hur länge den ska ligga kvar.

Transkribering

Transkribering består i att omvandla en ljud- eller videofil till en skriven text av hög kvalitet. Detta görs med hjälp av tal-till-text-teknik, och den råtext som produceras redigeras sedan. Den skrivna texten kan inbegripa tidkodning och identifiering av talare.


Termlistor

Denna tjänst består av att översätta enkla förteckningar över termer (ord eller uttryck, vanligtvis substantiv eller nominalfraser) utan definitioner, källinformation, kontext, kommentarer osv.

Kvalitetskontroll i efterhand

Kvalitetskontroller i efterhand består av en regelbunden översyn och utvärdering enligt ett antal överenskomna kriterier av ett förutbestämt urval av översättningar av EU-varumärken som Översättningscentrum har utfört för EUIPO (Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet).

Granskning av termlistor

Granskning av tvåspråkiga termlistor för att kontrollera att de uppfyller det avsedda ändamålet. Termerna på källspråket och målspråket jämförs, och vid behov görs rättelser. Om översättaren under granskningen drar slutsatsen att termlistan kräver omfattande bearbetning kan centrumet vägra att göra en granskning. Då rekommenderas kunden i stället att beställa en översättning av termlistan.


Granskning av översättningar

Granskning innebär att man går igenom en översättning för att kontrollera att den uppfyller det avsedda ändamålet. Källtexten och måltexten jämförs och vid behov görs rättelser. Översättningscentrum erbjuder granskning av översatta dokument. Om centrumets översättare vid granskningen bedömer att texten kräver omfattande bearbetning kan centrumet vägra att göra en granskning. Då rekommenderas kunden i stället att beställa en översättning av texten.

Modifiering av översättningar

Detta handlar om att införa ändringar i tidigare översatta texter. När kunden beställer en modifiering måste han eller hon skicka med ett dokument som visar alla ändringar som gjorts i den tidigare texten, t.ex. tillägg och strykningar, och alla tidigare språkversioner av de dokument som ska modifieras. På Översättningscentrum ändrar vi sedan översättningarna i enlighet med de ändringar som förts in i originalet.

Översättning av EU-varumärken, dokument enligt Madridprotokollet och registrerade gemenskapsformgivningar

När det gäller EU-varumärken, dokument enligt Madridprotokollet och registrerade gemenskapsformgivningar rör det sig om översättning av standardiserade tekniska texter på området industriell/immateriell äganderätt. Texterna består av förteckningar över varor och tjänster som i viss utsträckning är baserade på Wipos (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) Niceöverenskommelse om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken (Niceklassificeringen) eller på Wipos Locarnoöverenskommelse om upprättande av en internationell klassificering för mönster (Locarnoklassificeringen).