Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd för personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till gratis information om centrumet och dess verksamhet.  Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem.

Översättningscentrumet frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

Följande bör påpekas om innehållet:

  • Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser som översättningscentrumet inte har någon kontroll över och för vilka det frånsäger sig allt ansvar.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad yrkesperson).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.

Översättningscentrumet strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår webbplats kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Översättningscentrumet frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka översättningscentrumets ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för översättningscentrumet i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Skydd för personuppgifter

Översättningscentrumet har åtagit sig att skydda användarnas personliga integritet.

Skyddet för fysiska personer då Översättningscentrum för Europeiska unionens organ behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Som ett led i översättningscentrumets policy för integritetsskydd vid insamling av personuppgifter tillhandahålls alltid ett förklarande dokument i samband med insamling av uppgifter.

Denna allmänna policy som redan omfattar gemenskapsinstitutionernas samtliga webbplatser inom domänen europa.eu tillämpas även av översättningscentrumet.

Även om du kan ta dig runt på de flesta av översättningscentrumets webbplatser utan att lämna uppgifter om dig själv krävs det ibland att du lämnar personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs behandlas dessa i enlighet med förordningen och information om hur uppgifterna används ges i webbplatsens policy för integritetsskydd.

Gällande förhållningsregler:

Varje e-tjänst har en registeransvarig som beslutar om syftet med personuppgiftsbehandlingen och på vilket sätt den ska ske. Den registeransvarige kontrollerar också att e-tjänsten överensstämmer med webbplatsens policy för integritetsskydd.

Varje EU-institution har ett uppgiftsskyddsombud som kontrollerar att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger råd till de registeransvariga om hur de ska fullgöra sina skyldigheter (se artikel 24 i förordningen).

Europeiska datatillsynsmannen ska agera som oberoende tillsynsmyndighet för alla EU-institutioner (se artiklarna 41–45 i förordningen).

EU-institutionernas webbplatser, både på intranätet och på internet, innehåller länkar till webbplatser utanför domänen europa.eu. Eftersom vi inte kontrollerar sådana webbplatser bör du ta reda på vad de tillämpar för integritetsskyddspolicy.

Vad är en e-tjänst?

En e-tjänst på översättningscentrumets webbplats är en tjänst eller kanal som ska förbättra kommunikationen mellan allmänheten, näringslivet och översättningscentrumet.

Tre typer av e-tjänster erbjuds eller kommer att erbjudas på översättningscentrumets webbplats:

  • Informationstjänster som snabbt och enkelt ger allmänheten och näringslivet tillgång till viktig information och som därmed ökar effektiviteten och insynen i samt förståelsen för översättningscentrumets verksamhet.
  • Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör en bättre kontakt med allmänheten och näringslivet. Dessa tjänster underlättar samråd i interna frågor och gör det möjligt att ge återkoppling, och påverkar på så sätt utformningen av översättningscentrumets strategier, verksamhet och tjänster.
  • Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste interna transaktionerna och kontakterna med översättningscentrumet, t.ex. upphandling och rekrytering.

Hur behandlar vi inkomna e-postmeddelanden?

När du klickar på ”Kontakt”-knappen aktiveras ditt e-postprogram och du blir ombedd att skicka dina kommentarer till en särskild e-brevlåda.

När du skickar ett e-postmeddelande registreras dina personuppgifter endast i den omfattning som behövs för att svara på meddelandet och lagras för att förenkla svarsprocessen.  Om de som ansvarar för brevlådan inte kan besvara din fråga vidarebefordrar de frågan till en annan avdelning och du informeras om detta via e-post. E-postmeddelanden med frågor och svar kan komma att lagras så att processen kan övervakas och det blir enklare att svara på återkommande frågor.

Om du har några frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter behandlas går det bra att skicka dem tillsammans med meddelandet.