Översättningscentrumet rekryterar externa språkleverantörer uteslutande genom formella anbudsförfaranden, som offentliggörs på TED:s e-upphandlingsplattform och på centrumets webbplats. Dock kan vi i mycket speciella undantagsfall (särskilt, men inte uteslutande, för ovanliga områden och/eller språkkombinationer) tilldela språktjänsteuppdrag genom förhandlade förfaranden (särskilda kontrakt), förutsatt att du uppfyller något av följande villkor:

1.    Du har ditt säte i en EU-medlemsstat.
2.    Du är EU-medborgare bosatt i ett land utanför EU och arbetar som frilansare (byråer baserade utanför EU passar inte in i denna kategori).

Om du uppfyller ovannämnda kriterier och tillhandahåller översättningar, redigeringar (enspråkiga granskningar av texter som skrivits av en icke-modersmålstalare), efterredigeringar (fullständiga och lätta efterredigeringar), undertextningar eller transkriberingstjänster från och till EU-språk och, i undantagsfall, vill arbeta med oss genom förhandlade förfaranden (särskilda kontrakt):

1.    Fyll då i detta dokument så utförligt som möjligt.
2.    Skicka det tillsammans med ditt cv till följande e-postadress: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Icke-EU-språk
Översättningscentrumet söker också språkleverantörer som kan arbeta med språkkombinationer från ett EU-språk till ett icke-EU-språk (inklusive regionala språk och minoritetsspråk) eller från ett icke-EU-språk till ett annat icke-EU-språk (t.ex. kinesiska till japanska). För sådana språkkombinationer (från EU-språk till icke-EU-språk och mellan icke-EU-språk) uppmuntrar vi EU-medborgare och leverantörer av språktjänster att också kontakta oss genom att följa ovannämnda förfarande (punkterna 1 och 2).

 

Mottagningsbevis
När du har skickat din spontanansökan kommer vi att skicka ett mottagningsbevis till dig. Om bedömningen av ditt cv och dina dokument är positiv kommer vi att kontakta dig för att begära ytterligare nödvändiga handlingar.

Observera att registrering i översättningscentrumets databas för förhandlade förfaranden inte innebär någon skyldighet från centrumets sida att tilldela arbetsuppgifter till företag eller enskilda individer som är registrerade i databasen, och centrumet vill därför understryka att registrering sker utan garanti för uppgiftstilldelning.

 

Skydd av personuppgifter 
De personuppgifter som anges i ditt cv och i ansökningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Centrumet kommer att behandla dessa uppgifter endast i syfte att bedöma din ansökan för att kunna registrera språktjänsteleverantörer i databasen. Formulären kommer att bevaras under en period av högst 12 månader efter att de mottagits och förstörs/raderas efter detta datum.

För mer information om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta centrumet (freelance-database@cdt.europa.eu) eller centrumets dataskyddsombud (data-protection@cdt.europa.eu).