Avdelningen för administration ger administrativt och tekniskt stöd på områdena personal, budget, strategisk planering, rättsliga frågor, anbudsinfordringar samt logistik och säkerhet.

Ekonomi

Gruppen för ekonomi ser till att centrumets ekonomiska förvaltning sköts på ett korrekt sätt och i överensstämmelse med gällande regler och föreskrifter. Den samordnar upprättandet och uppföljningen av centrumets budget och upprätthåller nära kontakt med centrumets kunder för att integrera sina budgetprognoser i centrumets inkomstbudget. En annan viktig uppgift är förhands- och efterhandskontrollen av ekonomiska transaktioner.

Strategisk planering

Enheten för strategisk planering förbereder och genomför centrumets fleråriga strategi och fleråriga arbetsprogram samt samordnar utarbetandet av den årliga verksamhetsrapporten. Dessutom samordnar och övervakar den genomförandet av riskhantering och intern kontroll.

Rättsliga frågor

Enheten för rättsliga frågor hanterar alla rättsliga frågor som översättningscentrumet kan möta i samband med sin verksamhet. Den företräder centrumet i alla fall av rättstvister.

Enheten ansvarar för att utarbeta och hantera avtal mellan centrumet och dess kunder. Den hanterar också avtalsfrågor med centrumets leverantörer och tjänsteleverantörer och fungerar som juridisk rådgivare till centrumets ledning.

För att tillgodose översättningar inom en rad olika områden sammanställer centrumet, och uppdaterar kontinuerligt, förteckningar över externa språktjänsteleverantörer som är specialiserade på verksamhetsområden som rör centrumets kunder. Detta sker med hjälp av offentliga upphandlingsförfaranden som enheten anordnar.

Logistik och säkerhet

Enheten för logistik och säkerhet ser till att centrumets personal, data, byggnader och utrustning har tillräckligt skydd mot hot mot säkerheten och att arbetsmiljöreglerna följs och tillämpas. Enheten hanterar fast och lös egendom och är ansvarig för att samordna kontinuitet i verksamheten i de sällsynta fall då större störningar uppstår i centrumets verksamhet. Dessutom främjar enheten miljövänliga åtgärder på centrumet och ökar personalens kunskaper om avfallshantering.

Personal

Personalenheten utformar, samordnar och genomför personalpolitik samt ger råd och riktlinjer i personalfrågor till centrumets ledning och personal. Dess roll är i synnerhet kopplad till urval, rekrytering och karriärutveckling för personal och praktikanter (fortbildning, kompetensförvaltning, bedömning och befordran). Enheten är också ansvarig för budgetfrågor och ekonomiska frågor som rör personalkostnader.