Kako Prevajalski center obdela naročila strank?

V Prevajalskem centru se vsakodnevno srečujemo z izzivom, kako zagotoviti kakovostne prevode v vseh naročenih jezikovnih kombinacijah ob upoštevanju dogovorjenih rokov. Z leti smo naš potek prevajalskega dela optimizirali tako, da vsa naročila obdelamo čim učinkoviteje. Sledi opis različnih korakov v poteku dela, od prejema naročila do oddaje končnega dokumenta in prejema povratnih informacij strank:

1.Prejem naročila

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela spremlja naročila, ki jih prejme prek portala za stranke eCdT. Preveri skladnost dokumentacije glede na izvorni dokument, tj. jezik, število strani in obliko, ter potrdi naročeno storitev, rok in naročene ciljne jezike.

2.Predhodna obdelava dokumenta

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela zagotavlja, da izvorne datoteke ne vsebujejo napak v zvezi s postavitvijo in obliko strani, poišče ustrezno referenčno gradivo, iz prevajalskih spominov izlušči vsebino, ki jo je mogoče ponovno uporabiti pri prevodu, in pripravi vse delovne datoteke ter jezikovno‑terminološke vire.

3.Prevod

Po končani predhodni obdelavi dokumentov se enota za upravljanje poteka prevajalskega dela na podlagi opravljene analize odloči, ali bo dokument dodelila usposobljenim notranjim prevajalcem ali ga bo poslala v prevajanje mreži specializiranih zunanjih prevajalcev Prevajalskega centra. Delo prevajalcem dodeli glede na njihovo specializacijo, znanja in spretnosti ter materni jezik. Merila, ki jih upošteva pri odločanju, ali dokument pošlje v prevajanje zunanjim prevajalcem, med drugim vključujejo delovno obremenitev notranjih prevajalcev ter stopnjo zaupnosti, vsebino in dolžino dokumenta. Če pošlje dokument v prevajanje zunanjim izvajalcem, to lahko stori na podlagi okvirnih pogodb, sklenjenih z zunanjimi izvajalci, glede na predmet in jezikovno kombinacijo pa se lahko obrne tudi na posebne zunanje pogodbene izvajalce.

4.Podpora, ki jo strankam zagotavljajo koordinatorji

Za vsa vprašanja v zvezi z vsebino izvornih dokumentov se lahko prevajalci obrnejo na koordinatorje Prevajalskega centra (ki so člani prevajalskega oddelka), odgovorne za posamezne stranke.

5.Vmesna obdelava dokumentov

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela preveri vse tehnične vidike dokumentov, ki jih obdelajo zunanji prevajalci.

6.Pregledovanje prevodov

Vse dokumente, ki jih prevedejo zunanji prevajalci, pregledajo notranji prevajalci. Ti izpolnijo ocenjevalni list o kakovosti dela, ki ga je opravil zunanji prevajalec, v skladu s pogoji iz okvirnih pogodb in splošnimi pogoji v zvezi z zagotavljanjem jezikovnih storitev za Prevajalski center. Poleg tega si notranji prevajalci znotraj svoje jezikovne skupine medsebojno pregledajo prevode.

7.Končna obdelava dokumentov

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela preveri, ali so dokumenti popolni, ter po potrebi popravi postavitev strani. Podobno pregleda tudi dokumente, ki se strankam dostavijo prek spleta (preverjanje popolnosti in prikaza), jih po potrebi popravi in naloži.

8.Posredovanje dokumentov

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela zagotovi, da se dokumenti strankam posredujejo v dogovorjenem roku.

9.Obdelava povratnih informacij strank

Skupina za odnose s strankami (znotraj enote za zunanje odnose in komunikacijo) analizira obrazce o zadovoljstvu strank (CSF), ki jih prejme od njih..