Image
Delovni proces Prevajalskega centra

Kako Prevajalski center obdeluje naročila strank?

V Prevajalskem centru se vsakodnevno srečujemo z izzivom, kako zagotoviti kakovostne prevode v vseh naročenih jezikovnih kombinacijah ob upoštevanju dogovorjenih rokov. Z leti smo potek prevajalskega dela optimizirali tako, da vsa naročila obdelamo čim učinkoviteje. V nadaljevanju so predstavljene posamezne stopnje našega delovnega procesa, od obdelave poslanega zahtevka za prevod do vrnitve dokumenta naročniku in prejema povratnih informacij strank.

1. Prejem naročila

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela spremlja naročila, ki jih prejme prek portala eCdT za stranke. Preveri, ali so datoteke skladne z izvornim dokumentom, tj. jezik, število strani in obliko, ter potrdi naročeno storitev, rok in naročene ciljne jezike.

2. Predhodna obdelava dokumentov

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela poskrbi, da izvorne datoteke ne vsebujejo napak v zvezi s postavitvijo in obliko strani, poišče ustrezno referenčno gradivo, iz prevajalskih spominov izlušči vsebino, ki se lahko ponovno uporabi pri prevajanju, ter pripravi vse delovne datoteke in jezikovno-terminološke vire.

3. Prevod

Po končani predhodni obdelavi dokumentov se enota za upravljanje poteka prevajalskega dela na podlagi opravljene analize odloči, ali bo dokument dodelila notranjim prevajalcem ali ga bo poslala v prevajanje mreži specializiranih zunanjih prevajalcev Prevajalskega centra. Delo prevajalcem dodeli glede na njihovo specializacijo, znanja in spretnosti ter materni jezik. Merila, ki jih upošteva pri odločanju, ali dokument pošlje v prevajanje zunanjim prevajalcem, med drugim vključujejo delovno obremenitev notranjih prevajalcev ter stopnjo zaupnosti, vsebino in dolžino dokumenta. Če enota pošlje dokument v prevajanje zunanjim izvajalcem, to lahko stori na podlagi okvirnih pogodb, sklenjenih z zunanjimi izvajalci, glede na vsebino in jezikovno kombinacijo pa se lahko obrne tudi na določene druge zunanje izvajalce.

4. Podpora koordinatorja strank/enote za upravljanje poteka prevajalskega dela

Za pojasnitev kakršnih koli splošnih jezikovnih vprašanj v zvezi s stranko se lahko prevajalci obrnejo na koordinatorje strank, določene iz vrst prevajalcev pri Prevajalskem centru. Vsa jezikovna in vsebinska vprašanja, ki izhajajo iz posebnih zahtev med postopkom prevajanja, se pošljejo enoti za upravljanje poteka prevajalskega dela, ki se za pojasnila obrne na naročnike pri strankah.

5. Vmesna obdelava dokumentov

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela preveri vse tehnične vidike dokumentov, ki jih obdelajo zunanji prevajalci.

6. Nadzor kakovosti

Kakovost vseh dokumentov pregledajo notranji prevajalci Prevajalskega centra. Vse dokumente, ki jih prevedejo zunanji prevajalci, pregledajo notranji prevajalci. Ti izpolnijo ocenjevalni list o kakovosti dela zunanjega prevajalca v skladu s pogoji iz okvirnih pogodb in splošnimi pogoji Prevajalskega centra v zvezi z zagotavljanjem jezikovnih storitev. Poleg tega si notranji prevajalci znotraj svoje jezikovne skupine medsebojno pregledajo prevode.

7. Končna obdelava dokumentov

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela preveri, ali so dokumenti popolni, in po potrebi popravi postavitev strani. Popolnost dokumentov in prikaz strani pregleda tudi pri prevodih, ki se strankam vrnejo prek spleta, jih po potrebi popravi in naloži na portal.

8. Vrnitev dokumenta naročniku

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela zagotovi, da se dokumenti strankam dostavijo v dogovorjenem roku.

9. Naročilo popravljenih različic

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela oceni vsako naročilo popravljene različice, da ugotovi, ali se to nanaša na prevajalski ali tehnični vidik dela. Če je potreben jezikovni popravek, prevajalski oddelek naročilo popravljene različice analizira, vnese potrebne popravke in pripravi končno različico, ki jo enota za upravljanje poteka prevajalskega dela skupaj z odgovorom prevajalca pošlje naročniku.