Jazyková úprava zdrojových textov

Jazykovou úpravou sa rozumie jazyková kontrola textu z hľadiska dodržania gramatických, interpunkčných a pravopisných pravidiel zdrojového jazyka. Gramatické, interpunkčné a pravopisné chyby opravuje korektor. Korektor pracuje v režime sledovania zmien, aby zvýraznil zmeny vykonané v texte. Ak korektor usúdi, že z hľadiska jasnosti a zrozumiteľnosti je možné jazykovú kvalitu textu zlepšiť, uvedie k príslušnému textu pripomienky a navrhne upravenú verziu textu. Od korektora sa neočakáva, že bude zisťovať alebo opravovať chyby alebo problémy súvisiace s obsahom textu. Ak korektor identifikuje prípadné problémy týkajúce sa obsahu, zvýrazní ich priamo v texte. Klient potom posúdi relevantnosť všetkých pripomienok a podnikne náležité kroky. Korektor neopraví žiadne nedostatky súvisiace s formátom alebo rozložením textu.

jazykových potrieb klienta

jazykových potrieb klienta spočíva v analýze jazykových potrieb zákazníka v záujme vývoja riešení, ktorými sa optimalizuje proces prekladu. Môže zahŕňať vytváranie a údržbu vlastných nástrojov na neurónový strojový preklad, nastavenie a navrhovanie špecifických systémov pracovných postupov, technickú a jazykovú predúpravu pôvodného materiálu na zlepšenie jeho konečnej kvality atď. Keďže objem práce pri tomto type služby závisí vo veľkej miere od zložitosti v jednotlivých prípadoch, každý projekt sa vymedzuje v úzkej spolupráci s klientom.