VIAC AKO 25 ROKOV V SLUŽBÁCH VIACJAZYČNOSTI

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie je agentúra Európskej únie. Bolo zriadené v Luxemburgu v roku 1994 a jeho poslaním je poskytovať preklady a súvisiace jazykové služby ostatným decentralizovaným agentúram EÚ. Môže tiež vypomáhať iným inštitúciám a orgánom EÚ, ktoré majú vlastné prekladateľské útvary, a to v prípade ich vysokej pracovnej záťaže alebo pri osobitných projektoch. Prekladateľské stredisko poskytuje preklady celkovo 70 klientom. Ku koncu roku 2020 malo celkovo 220 zamestnancov, medzi nimi úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov.

Spolu so stúpajúcim počtom úradných jazykov EÚ a s pribúdajúcimi vysokošpecializovanými klientmi sa prekladateľské stredisko neustále rozvíja. V priebehu rokov prekladateľské stredisko nadobudlo značnú prax v napĺňaní konkrétnych potrieb jednotlivých klientov, či už ide o druhy služieb, formáty súborov, dodacie lehoty, odborné zameranie klientov alebo počet požadovaných jazykových kombinácií (približne 750).

Druhým poslaním prekladateľského strediska je podieľať sa na medziinštitucionálnej spolupráci na úrovni EÚ na účely racionalizácie pracovných metód a dosiahnutia úspor v celkovom rozsahu. Od roku 2003 prekladateľské stredisko tiež vyvíja a v mene partnerov z iných inštitúcií aj spravuje medziinštitucionálnu terminologickú databázu IATE.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

Dňa 28. novembra 1994 prijala Rada Európskej únie nariadenie (ES) č. 2965/94, ktorým sa zriadilo prekladateľské stredisko.

1995
 
Prvý predseda správnej rady
Edouard Brackeniers 
október 1995 – december 1996
V roku 1995 bolo prijaté pozmeňujúce nariadenie, ktorým sa rozšírilo portfólio klientov, a stredisku bola zverená úloha v rámci medziinštitucionálnej spolupráce.
Prvý riaditeľ prekladateľského strediska
Francisco De Vicente 
október 1995 — január 2005

11

úradných jazykov EÚ

20 000

preložených strán

7

klientov

 
1997
Druhá predsedníčka správnej rady
Colette Flesch 
január 1997 – jún 1999
Stredisko opúšťa kancelárie v centre Luxemburgu a sťahuje sa do budovy Nouvel Hémicycle v luxemburskej štvrti Kirchberg, kde sídli väčšina inštitúcií EÚ.
1998
 

200 000

preložených strán

12

klientov

 
 
1999
 
Tretí predseda správnej rady
Brian McCluskey 
júl 1999 – jún 2002
2001
 
Do prevádzky bol uvedený systém Flosys, interne vyvinutý špičkový IT nástroj, pomocou ktorého sa zabezpečuje celý pracovný postup prekladu od chvíle, keď klient pošle dokument stredisku, až do dodania prekladu, resp. prekladov.
Stredisko uviedlo do prevádzky program Nemo na riadenie procesu prekladu ochranných známok Spoločenstva.
 
 
2002
Štvrtý predseda správnej rady
Michel Vanden Abeele 
júl 2002 – jún 2003

1 000 000

preložených strán

2003
 
Európska nadácia pre riadenie kvality (EFQM) udeľuje prekladateľskému stredisku cenu za excelentnosť (Committed to Excellence in Europe).
Prekladateľské stredisko je vymenované za iniciátora a správcu projektu interaktívnej terminologickej databázy IATE (InterActive Terminology for Europe), ktorá je spoločnou terminologickou databázou pre všetky inštitúcie/orgány Európskej únie.
 
 
2004
Piaty predseda správnej rady
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
január 2004 – apríl 2010

20

úradných jazykov EÚ

 
Tzv. veľký tresk v rozšírení EÚ v roku 2004, ktorým sa takmer zdvojnásobil počet jazykov EÚ z 11 na 20, znamená pre stredisko začiatok novej éry.
2005
 
Úradujúca riaditeľka
Marie-Anne Fernández Suárez 
január 2005 — apríl 2006
Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia organizuje prekladateľské stredisko konferenciu s názvom Multilingualism at any price (Viacjazyčnosť za každú cenu).
 
 
2006
 
Druhá riaditeľka prekladateľského strediska
Gailė Dagilienė 
máj 2006 – október 2013 
2007
 
Prekladateľské stredisko zaraďuje do svojho portfólia ďalšie úradné jazyky EÚ, keďže do EÚ vstúpili Bulharsko a Rumunsko a írčina sa stáva úradným jazykom, hoci so zavedenou výnimkou.
Medziinštitucionálna terminologická databáza IATE sa sprístupnila širokej verejnosti.
Návšteva Leonarda Orbana, európskeho komisára pre viacjazyčnosť.

23

úradných jazykov EÚ

 
2010
 
Prekladateľské stredisko usporiadalo konferenciu s názvom The Language of Europe. Translating for the EU (Jazyk Európy. Prekladáme pre EÚ.), ktorou si pripomenulo 15. výročie svojho vzniku.
Na riadenie procesu prekladania ochranných známok Spoločenstva stredisko nahradilo program Nemo pracovným postupom Tr@Mark.
2011
 
Stredisko uviedlo do prevádzky ECHA-term, viacjazyčnú internetovú terminologickú databázu vyvinutú pre Európsku chemickú agentúru.
Šiesty predseda správnej rady
Rytis Martikonis 
február 2011 – február 2022
 
2013

8 000 000

preložených strán

24

úradných jazykov EÚ,
teraz už aj vrátane chorvátčiny

Úradujúca riaditeľka
Marie-Anne Fernández Suárez 
október 2013 – júl 2015 
Prekladateľské stredisko sa presťahovalo do svojich terajších priestorov v budove Drosbach v Luxemburgu a podpísalo dohodu o sídle s Luxemburským veľkovojvodstvom.
2015
 
Úradujúci riaditeľ
Benoît Vitale
august 2015 – december 2015

9 000 000

preložených strán

61

klientov

 
2016
 
Tretia riaditeľka prekladateľského strediska
Máire Killoran
január 2016 – december 2018 
Prekladateľské stredisko uviedlo do praxe eCdT, nový systém riadenia pracovného postupu prekladu prispôsobený konkrétnym potrebám, ktorým sa nahrádza pôvodný systém Flosys.
2017
 
Uskutočnenie štúdie o prekladateľskom stredisku ako spoločnom poskytovateľovi jazykových služieb pre agentúry a orgány EÚ. Výsledky štúdie potvrdzujú význam existencie prekladateľského strediska. 
 
 
2018

65

klientov

Do prevádzky sa uvádza úplne nová verzia databázy IATE
Prijíma sa strategický prístup a dvojročný plán transformácie  
Prekladateľské stredisko uzavrelo s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) dohodu o dvojročnom programe spolupráce, ktorého cieľom je vyvinutie nových jazykových služieb a optimalizácia postupov hlavnej činnosti strediska na účely zvýšenia efektívnosti a zlepšenia spokojnosti klientov.
2019
 

12 800 000

preložených strán

68

klientov

Úradujúci riaditeľ
Benoît Vitale
január 2019 – január 2022
Prekladateľské stredisko začalo realizovať svoj dvojročný plán transformácie.
 
2020
Prekladateľské stredisko ukončilo realizáciu dvojročného plánu transformácie, ktorého výsledkom bolo uvedenie nových služieb, postupov a nástrojov do praxe.

13 400 000

preložených strán

69

klientov

2021
 
 
Prekladateľské stredisko zaviedlo celú škálu nových služieb: automatický preklad, strojový preklad na zákazku, automatický prepis, preklad typu paste ‘n’ go, základná dodatočná jazyková úprava.
 
2022
Siedmy predseda správnej rady
Christos Ellinides 
marec 2022 – doteraz
Štvrtá riaditeľka centra
Ildikó Horváth
február 2022 – po súčasnosť

70

klientov

2023
 

73

klientov

Prekladateľské stredisko zavádza svoju jedinečnú stratégiu strojového prekladu s viacerými strojmi (MEMT).