Ako sa stanovuje v zakladajúcom nariadení, prekladateľské stredisko napĺňa potreby agentúr a iných orgánov EÚ v oblasti jazykových služieb. Pri poskytovaní uvedených služieb môže od inštitúcií EÚ s vlastnými prekladateľskými útvarmi takisto preberať nadmerný objem práce, pre ktorú nemajú dostatok kapacít. Prekladateľské stredisko uzavrelo dohody o spolupráci so 70 klientmi z celej Európskej únie, ako je zobrazené na interaktívnej mape uvedenej ďalej.

Stratégiou prekladateľského strediska vo vzťahu s klientmi je dosiahnutie spokojnosti klientov tým, že im prostredníctvom úzkej spolupráce a výmeny informácií ponúka jazykové služby na vysokej úrovni.

V rámci úsilia o poskytovanie správnych a zrozumiteľných informácií občanom EÚ v ich vlastnom jazyku, našich klientov považujeme za partnerov. Preto ich povzbudzujeme, aby nám zasielali spätnú väzbu o našej práci, ako je to opísané v časti s názvom Naše pracovné postupy.

Inštitúcie EÚ

Inštitúcie EÚ

Rada Európskej únie

Inštitúcie EÚ

Súdny dvor Európskej únie

Inštitúcie EÚ

Európska centrálna banka

Inštitúcie EÚ

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Inštitúcie EÚ

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Inštitúcie EÚ

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Inštitúcie EÚ

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

Inštitúcie EÚ

Európsky dvor audítorov

Inštitúcie EÚ

Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre preklad

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Agentúry EÚ

Agentúry EÚ

Agentúra na podporu orgánu BEREC

Agentúry EÚ

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Agentúry EÚ

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Agentúry EÚ

Európsky orgán pre bankovníctvo

Agentúry EÚ

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Agentúry EÚ

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Agentúry EÚ

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Agentúry EÚ

Európska chemická agentúra

Agentúry EÚ

Európska obranná agentúra

Agentúry EÚ

Európska environmentálna agentúra

Agentúry EÚ

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Agentúry EÚ

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Agentúry EÚ

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Agentúry EÚ

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Agentúry EÚ

Európsky inovačný a technologický inštitút

Agentúry EÚ

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

Agentúry EÚ

Európsky orgán práce

Agentúry EÚ

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Agentúry EÚ

Európska agentúra pre lieky

Agentúry EÚ

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Agentúry EÚ

Európska prokuratúra

Agentúry EÚ

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

Agentúry EÚ

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre azyl

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Agentúry EÚ

Železničná agentúra Európskej únie

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Agentúry EÚ

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva

Agentúry EÚ

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Agentúry EÚ

Satelitné stredisko Európskej únie

Agentúry EÚ

Námorné centrum analýz a operácií — narkotiká

Agentúry EÚ

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Výkonné agentúry

Výkonné agentúry

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

Výkonné agentúry

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

Výkonné agentúry

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

Výkonné agentúry

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP

Výkonné agentúry

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Výkonné agentúry

Európska výkonná agentúra pre výskum

Spoločné podniky

Spoločné podniky

Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie

Spoločné podniky

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály

Spoločné podniky

Spoločný podnik pre čisté letectvo

Spoločné podniky

Spoločný podnik pre čistý vodík

Spoločné podniky

Spoločný podnik pre európske železnice

Spoločné podniky

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (spoločný podnik EuroHPC)

Spoločné podniky

Spoločný podnik Fusion for Energy

Spoločné podniky

Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo

Spoločné podniky

Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba 3

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Iné orgány

Iné orgány

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Iné orgány

Európska investičná banka

Iné orgány

Európsky ombudsman

Iné orgány

Európska škola Luxemburg II

Iné orgány

Kancelária generálneho tajomníka európskych škôl

Iné orgány

Jednotný patentový súd

Consultative bodies

Consultative bodies

Európsky výbor regiónov

Consultative bodies

Európsky hospodársky a sociálny výbor