Podobne ako ktorákoľvek iná hladko fungujúca organizácia má aj prekladateľské stredisko jeden centrálny útvar, ktorý funguje ako hybná sila. Je to odbor podpory prekladu.

Tvorí ho oddelenie riadenia pracovných postupov, oddelenie pre obchodný rozvoj a podporu pracovných postupov a medziinštitucionálna skupina pre IATE.

Oddelenie riadenia pracovných postupov

Oddelenie riadenia pracovných postupov zodpovedá za riadne spracovanie všetkých žiadostí o jazykové služby v prekladateľskom stredisku, od prijatia žiadosti po dodanie konečného produktu. Prekladateľské stredisko využíva najmä rámcové zmluvy.
Náplňou práce zamestnancov tohto oddelenia je:

  • prijímať, analyzovať a validovať zákazky, podľa potreby po konzultácii s klientmi,
  • prideľovať preklady, revízie, jazykové úpravy a terminologické práce interným a externým prekladateľom,
  • pripravovať súbory pre prekladateľov, t. j. zabezpečiť, aby boli upraviteľné a mali správny formát pred dodaním klientovi,
  • maximálne využívať nástroje jazykových technológií na predprípravu prichádzajúcich súborov,
  • zabezpečiť dodanie zákaziek klientom v dohodnutej lehote a v požadovanej forme,
  • zhromažďovať údaje na použitie pri fakturovaní poskytnutých služieb.

Oddelenie riadenia pracovných postupov poskytuje prekladateľom jazykovú a technickú podporu počas celého postupu prekladu. Okrem toho pripravuje odborné školenia v rôznych oblastiach svojej pôsobnosti (napr. na používanie technológií).

Oddelenie pre pokročilé jazykové riešenia

Oddelenie pre pokročilé jazykové riešenia má niekoľko útvarov:

  • skupina pre jazykové technológie sleduje trendy a inovácie v oblasti jazykových služieb, analyzuje možnosti prekladateľského strediska, aby čo najlepšie dokázalo vyhovieť komunikačným potrebám zákazníkov, a rozvíja a podporuje strojový preklad, ako aj automatické rozpoznávanie reči,
  • skupina pre riadenie terminológie dopĺňa a udržiava špecializované jazykové zdroje a nástroje v oblasti terminológie,
  • skupina pre ochranné známky a dizajny EÚ riadi celý pracovný postup prekladu ochranných známok a dizajnov EÚ.

Medziinštitucionálna skupina pre IATE

Medziinštitucionálna skupina pre IATE a koordinácia EurTerm (medziinštitucionálnej platformy pre spoluprácu terminológov) pracujú pod záštitou prekladateľského strediska v mene partnerov projektu IATE