Odbor financií a správy zariadení poskytuje administratívnu a technickú podporu v oblasti rozpočtu, financií, strategického plánovania, správy zariadení a bezpečnosti.

Oddelenie finančného a strategického plánovania

Oddelenie finančného a strategického plánovania zabezpečuje riadne fungovanie finančného hospodárenia, výkonnosti, plánovania a strategických operácií prekladateľského strediska, ako aj dodržiavanie platných pravidiel a predpisov. Koordinuje zostavovanie a kontrolu rozpočtu prekladateľského strediska a udržiava úzke vzťahy so zákazníkmi prekladateľského strediska pri zapracúvaní ich rozpočtových prognóz do príjmov strediska. Oddelenie je zodpovedné za overovanie finančných transakcií prekladateľského strediska ex anteex post. Pripravuje a uplatňuje viacročnú stratégiu a viacročný pracovný program prekladateľského strediska a koordinuje vypracovanie výročnej správy o činnosti. Zabezpečuje riadenie modelov nákladov, kvality a výkonnosti strediska.

Oddelenie správy zariadení a bezpečnosti

Oddelenie správy zariadení a bezpečnosti zabezpečuje primeranú ochranu zamestnancov, údajov, budov a zariadení prekladateľského strediska pred bezpečnostnými rizikami, ako aj dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia. Oddelenie spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok a poskytuje podporu a pomoc zamestnancom pri napĺňaní ich potrieb a požiadaviek, pričom hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu spokojnosť zamestnancov a úroveň služieb v priestoroch prekladateľského strediska. Toto oddelenie zodpovedná za prípravu rozpočtu a monitorovanie rozpočtových postupov pre všetky zmluvy týkajúce sa infraštruktúry a bezpečnosti. S cieľom predchádzať zriedkavým prípadom závažného narušenia činnosti strediska, resp. zmierňovať ich následky koordinuje oddelenie správy zariadení a bezpečnosti systém riadenia kontinuity činností. Prekladateľské stredisko uznáva význam proaktívneho environmentálneho riadenia a udržateľných postupov a v rámci celého oddelenia vykonáva a propaguje opatrenia šetrné k životnému prostrediu a zároveň zvyšuje informovanosť zamestnancov o súvisiacich otázkach.