Image
EU Agencies Network logo

Prekladateľské stredisko je členom siete agentúr EÚ.

Agentúry EÚ boli zriadené členskými štátmi a inštitúciami EÚ na poskytovanie hodnotných služieb odvetviam a občanom a na plnenie konkrétnych právnych, technických alebo vedeckých úloh.

Tieto činnosti podporujú hospodárske odvetvia v celej Európe a ponúkajú poradenstvo založené na dôkazoch, ktoré pomáha formovať informované stratégie a právne predpisy tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov.

Pridaná hodnota agentúr EÚ spočíva v propagovaní postupov na výmenu informácií a odborných znalostí a ponúkaní technických služieb v oblastiach, ktoré ovplyvňujú životy 500 miliónov európskych občanov.

(zdroj: vstupná stránka extranetu siete agentúr EÚ).