Administratívny odbor poskytuje administratívnu a technickú podporu v oblasti ľudských zdrojov, rozpočtového a strategického plánovania, právnych vecí, verejného obstarávania, vybavenia a bezpečnosti.

Skupina pre rozpočet

Skupina pre rozpočet zabezpečuje riadne fungovanie finančného hospodárenia strediska a dodržiavanie všetkých uplatniteľných pravidiel a predpisov. Koordinuje zostavovanie a kontrolu rozpočtu strediska a udržiava úzke vzťahy s klientmi strediska pri zapracúvaní ich rozpočtových prognóz do príjmov strediska. Ďalšou dôležitou úlohou je overovanie finančných transakcií ex ante a ex post.

Oddelenie pre strategické plánovanie

Oddelenie pre strategické plánovanie pripravuje a uplatňuje viacročnú stratégiu a viacročný pracovný program prekladateľského strediska a koordinuje vypracovanie výročnej správy o činnosti. Okrem toho koordinuje a monitoruje riadenie rizík a vnútornú kontrolu.

Právne oddelenie

Právne oddelenie sa zaoberá právnymi otázkami, ktoré môžu vzniknúť v rámci činnosti prekladateľského strediska. Zastupuje stredisko v právnych sporoch.

Oddelenie zodpovedá za návrh a správu dohôd medzi prekladateľským strediskom a jeho klientmi. Rieši tiež zmluvné záležitosti vo vzťahoch strediska s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb a koná ako právny poradca vedenia strediska.

Na zabezpečenie najrozličnejších odborných prekladov prekladateľské stredisko zostavuje a priebežne aktualizuje zoznamy externých poskytovateľov jazykových služieb, ktorí sa špecializujú v oblastiach činnosti klientov strediska. Ich výber sa robí na základe verejnej výzvy na predkladanie ponúk, ktorú organizuje toto oddelenie.

Oddelenie pre vybavenie a bezpečnosť

Oddelenie pre vybavenie a bezpečnosť zabezpečuje primeranú ochranu zamestnancov, údajov, budovy a zariadení strediska proti bezpečnostným rizikám, ako aj dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia. Oddelenie spravuje hmotný majetok a zodpovedá za koordinovanie kontinuity činností v zriedkavých prípadoch/prípade vážneho narušenia činnosti strediska. Oddelenie propaguje aj ekologické opatrenia v stredisku a zvyšuje informovanosť zamestnancov o nakladaní s odpadom.

Oddelenie ľudských zdrojov

Oddelenie ľudských zdrojov vypracúva, koordinuje a uplatňuje politiky v oblasti ľudských zdrojov a poskytuje riaditeľstvu a zamestnancom strediska poradenstvo a usmernenia v oblasti ľudských zdrojov. Jeho úloha je spojená najmä s výberom, prijímaním a kariérnym rozvojom zamestnancov a stážistov (odborná príprava, zvládnutie zručností, hodnotenie a povyšovanie). Oddelenie má na starosti aj rozpočtové a finančné záležitosti súvisiace s výdavkami na zamestnancov.