Departamentul Administrație furnizează asistență administrativă și tehnică în materie de resurse umane, planificare strategică, bugetară, afaceri juridice, proceduri de ofertare, logistică și securitate.

Grupul Finanțe

Grupul Finanțe asigură buna gestionare financiară a Centrului și respectarea normelor și reglementărilor aplicabile. Coordonează întocmirea și urmărirea bugetului Centrului și menține o legătură strânsă cu clienții acestuia în vederea introducerii prognozelor bugetare în linia bugetară a veniturilor Centrului. O altă sarcină importantă constă în controlul ex ante și ex post al tranzacțiilor financiare.

Secția Planificare strategică

Secția Planificare strategică pregătește și implementează strategia multianuală a Centrului și programele de activitate multianuale și coordonează redactarea Programului anual de activitate. În plus, coordonează și urmărește punerea în aplicare a măsurilor de gestionare a riscurilor și de control intern.

Secția Afaceri juridice

Secția Afaceri juridice gestionează toate problemele de natură juridică pe care le poate întâmpina Centrul de Traduceri în cursul operațiunilor sale. Ea reprezintă Centrul în cadrul litigiilor.

Această secție răspunde de redactarea și gestionarea acordurilor dintre Centru și clienții săi. Tot ea gestionează aspectele contractuale în relația cu furnizorii și prestatorii de servicii ai Centrului și are calitatea de consilier juridic pentru conducerea Centrului.

În vederea asigurării traducerilor într-o mare varietate de domenii, Centrul întocmește și actualizează permanent liste cu furnizori externi de servicii lingvistice, specializați în domeniile de activitate ale clienților Centrului. Această activitate se realizează prin proceduri de licitații publice organizate de secție.

Secția Logistică și securitate

Secția Logistică și securitate asigură protecția adecvată a personalului, a datelor, a clădirilor și a echipamentelor Centrului împotriva riscurilor la adresa securității, precum și aplicarea normelor de securitate și sănătate. Gestionează bunurile mobile și imobile și răspunde de coordonarea continuității activității în eventualitatea rară producerii unor perturbări majore ale funcționării Centrului. De asemenea, promovează în cadrul Centrului măsuri de protecție a mediului și contribuie la sensibilizarea personalului față de gestionarea deșeurilor.

Secția Resurse umane

Secția Resurse umane elaborează, coordonează și pune în aplicare politicile de resurse umane și oferă asistență și consiliere conducerii Centrului și membrilor personalului în acest domeniu. Rolul său este legat în special de selectarea, recrutarea și dezvoltarea profesională a angajaților și a stagiarilor (formare, gestionarea competențelor, evaluare și promovare). Totodată, secția se ocupă de aspectele bugetare și financiare legate de cheltuielile de personal.