Image
IATE

Projekt IATE (Interaktywna terminologia dla Europy) rozpoczęty w 1999 r. przez Centrum Tłumaczeń był znaczącym osiągnięciem w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej. Licząca około 8 mln terminów w 24 językach urzędowych UE IATE jest obecnie największą na świecie terminologiczną bazą danych. W 2020 r. do jej ogólnodostępnej wersji wysłano 36,5 mln zapytań, a do wersji wewnętrznej (dostępnej tylko dla personelu instytucji UE) – 21 mln zapytań. 

IATE jest ogólnie dostępna od 2007 r. i skupia zasoby terminologiczne wszystkich służb tłumaczeniowych UE. Centrum Tłumaczeń zarządza technicznymi aspektami projektu w imieniu partnerów projektu, którymi są służby tłumaczeniowe Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego/Komitetu Regionów, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Centralnego. Przed rozpoczęciem projektu większość z tych instytucji dysponowała własnymi bazami danych terminów, a obecnie wszystkie ich zbiory terminologiczne połączone są w jedną wspólną bazę terminologiczną IATE.

Rok 2018 był kolejnym ważnym etapem projektu IATE, kiedy to uruchomiono nową wersję. Narzędzie zostało całkowicie przeprojektowane z wykorzystaniem nowych technologii i oferuje teraz większą interoperacyjność z narzędziami osób trzecich, a także nowy wygląd i sposób działania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dostępności i możliwości dostosowania do różnych urządzeń.

Dalsze informacje