Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, dyrektor Centrum Tłumaczeń od lutego 2022 r.

Dyrektor Centrum Tłumaczeń jest przedstawicielem prawnym Agencji odpowiedzialnym przed zarządem Centrum. Dyrektor zajmuje się zarządzaniem i kierowaniem Centrum, a do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należą:

  • opracowywanie i wdrażanie programu pracy, budżetu i decyzji zarządu,
  • wykonywanie zadań powierzonych Centrum,
  • bieżące zarządzanie,
  • wszelkie sprawy kadrowe.

Dyrektora wspiera personel Centrum Tłumaczeń zorganizowany w działach i sekcjach zgodnie ze strukturą organizacyjną.

Dyrektor jest bezpośrednio odpowiedzialny za Sekcję Księgowości, lokalnego urzędnika ds. bezpieczeństwa informatycznego (LISO) oraz Sekcję ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji.

Sekcja Księgowości

Księgowego mianuje zarząd i pozostaje on niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Księgowy wraz ze swoim zespołem zarządzają przychodami, wydatkami i rachunkowością zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami prawa. Księgowy zarządza zasobami finansowymi i fakturowaniem związanym z działalnością Centrum. W celu wykonywania powyższych zadań księgowy ściśle współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i audytorami zewnętrznymi.

Lokalny pełnomocnik ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego (LISO)

LISO zapewnienia zgodność systemów informatycznych Centrum z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Specjalista odpowiedzialny za koordynację zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej (ORMICC)

ORMICC odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii kontroli wewnętrznej. ORMICC dokonuje samooceny ram kontroli wewnętrznej Centrum i prowadzi doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewniając ciągłą identyfikację ryzyka i odpowiednie zarządzanie nim.

Sekcja ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji

Sekcja ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji współpracuje z klientami Centrum, identyfikuje ich potrzeby i mierzy poziom ich satysfakcji. Dokonuje tego poprzez regularne wizyty u klientów i okresowe przeglądy.

Działając we współpracy z klientami, sekcja ta organizuje szkolenia, warsztaty i prezentacje dla tłumaczy zatrudnionych w Centrum, aby pomóc im wzbogacić swoją wiedzę na temat specjalistycznych obszarów działalności klientów oraz ich procedur. Ponadto sekcja ta organizuje prezentacje dla klientów, aby pomóc im lepiej zrozumieć rolę i usługi świadczone przez Centrum.

Jest również odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Przekazuje informacje, regularnie publikując wiadomości w intranecie, na stronie internetowej i w portalu klienta. Sekcja ta przygotowuje i koordynuje publikacje ukierunkowane, takie jak roczne sprawozdanie z działalności i raport zatytułowany Highlights of the year („Najważniejsze wydarzenia roku”), a także broszury i biuletyny. Organizuje imprezy służące promowaniu wielojęzyczności.

CV dyrektora

Oświadczenie dyrektora o braku konfliktu interesów