Dział Obsługi Korporacyjnej zapewnia wsparcie administracyjne i techniczne w dziedzinie zasobów ludzkich (HR), spraw prawnych i zaproszeń do składania ofert.

Sekcja Prawna i Zamówień

Sekcja Prawna i Zamówień zajmuje się wszelkimi kwestiami prawnymi, które mogą pojawić się w trakcie codziennej działalności Centrum Tłumaczeń. Sekcja reprezentuje Centrum na posiedzeniach międzyinstytucjonalnych dotyczących spraw wchodzących w zakres jego kompetencji oraz we wszelkich postępowaniach sądowych (np. w sprawach przed TSUE). Zajmuje się również dochodzeniami Rzecznika Praw Obywatelskich, których stroną jest Centrum Tłumaczeń oraz działa jako doradca prawny dla kadry kierowniczej Centrum. Sekcja organizuje procedury zamówień publicznych Centrum. Ponadto Sekcja opracowuje ustalenia umowne między Centrum a swoimi klientami (a także związane z tym zarządzanie umowami (np. zmiany)) i zarządza nimi.  

Wreszcie, zespół EU Sign i korespondent ds. zwalczania nadużyć finansowych są również częścią Sekcji. 

Sekcja ds. Zasobów Ludzkich i Wsparcia Personelu

Sekcja ds. Zasobów Ludzkich i Wsparcia Personelu opracowuje, koordynuje i wdraża strategie w zakresie zasobów ludzkich, a także udziela porad i wytycznych kierownictwu i personelowi Centrum w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Jej druga zasadnicza rola jest związana z doborem, rekrutacją i rozwojem zawodowym pracowników i stażystów (szkolenia, zarządzanie umiejętnościami, oceny pracowników i procedury awansu). Sekcja jest również odpowiedzialna za sprawy budżetowe i finansowe związane z pracownikami Centrum.