Runātas valodas teksta attēlojums videomateriālā veidā, kas ļauj tekstu atveidot uz ekrāna. Pakalpojums var ietvert subtitru un video sinhronizēšanu. Subtitrus var nodrošināt tikai videomateriāla avota valodā vai arī vienā vai vairākās citās valodās. Tos nodrošina kopā ar laika kodiem, kas norāda, kurā momentā subtitrs ir jārāda un cik ilgi tam jābūt redzamam uz ekrāna.