Kā paredzēts Tulkošanas centra izveidošanas regulā, Centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus, kas ir vajadzīgi Eiropas Savienības aģentūru un citu struktūrvienību darbībai. Centrs arī palīdz citām Eiropas Savienības iestādēm, kurām ir pašām savi tulkošanas dienesti, kad tās ir īpaši pārslogotas. Centram ir sadarbības nolīgumi ar 70 klientiem Eiropas Savienībā, kā attēlots turpmāk iekļautajā interaktīvajā kartē.

Tulkošanas centra politika ir nodrošināt klientu apmierinātību, cieši sadarbojoties un apmainoties ar informāciju augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanā.

Mēs uzskatām savus klientus par partneriem, cenšoties nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņus ar pareizu un lietotājiem draudzīgu informāciju viņu valodā. Tādēļ mudinām mūsu klientus sniegt atgriezenisko saiti par mūsu paveikto darbu, kā atspoguļots aprakstā Atklājiet mūsu darbplūsmu.

ES iestādes

ES iestādes

Eiropas Savienības Padome

ES iestādes

Eiropas Savienības Tiesa

ES iestādes

Eiropas Centrālā banka

ES iestādes

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

ES iestādes

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

ES iestādes

Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts

ES iestādes

Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts

ES iestādes

Eiropas Revīzijas palāta

ES iestādes

Eiropas Parlaments – Tulkošanas ģenerāldirektorāts

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

ES aģentūras

ES aģentūras

BEREC atbalsta aģentūra

ES aģentūras

Kopienas Augu šķirņu birojs

ES aģentūras

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Banku iestāde

ES aģentūras

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

ES aģentūras

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

ES aģentūras

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Aizsardzības aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Vides aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

ES aģentūras

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

ES aģentūras

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

ES aģentūras

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

ES aģentūras

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

ES aģentūras

Eiropas Darba iestāde

ES aģentūras

Eiropas Jūras drošības aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Zāļu aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Prokuratūra

ES aģentūras

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

ES aģentūras

Eiropas Izglītības fonds

ES aģentūras

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās

ES aģentūras

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai

ES aģentūras

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

ES aģentūras

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

ES aģentūras

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra

ES aģentūras

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

ES aģentūras

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

ES aģentūras

Eiropas Savienības Satelītcentrs

ES aģentūras

Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs

ES aģentūras

Vienotā noregulējuma valde

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Izpildaģentūras

Izpildaģentūras

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra

Izpildaģentūras

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra

Izpildaģentūras

Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra

Izpildaģentūras

Eiropas Inovācijas padome un Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Izpildaģentūras

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

Izpildaģentūras

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas”

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa”

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmums “Tīra aviācija”

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

Kopuzņēmumi

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (KU EuroHPC)

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmums Fusion for Energy

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva”

Kopuzņēmumi

Kopuzņēmums SESAR 3 (Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība 3)

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Citas struktūras

Citas struktūras

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Citas struktūras

Eiropas Investīciju banka

Citas struktūras

Eiropas Ombuds

Citas struktūras

Eiropas skola Luksemburgā II

Citas struktūras

Eiropas skolu ģenerālsekretariāta birojs

Citas struktūras

Vienotā patentu tiesa

Consultative bodies

Consultative bodies

Eiropas Reģionu komiteja

Consultative bodies

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja