Finanšu un infrastruktūras departaments sniedz administratīvu un tehnisku atbalstu budžeta, finanšu, stratēģiskās plānošanas, infrastruktūras un drošības jomā.

Finanšu un stratēģiskās plānošanas nodaļa

Finanšu un stratēģiskās plānošanas nodaļa nodrošina Centra finanšu pārvaldības, veiktspējas, plānošanas un stratēģiskās darbības pareizu funkcionēšanu un atbilstību visiem piemērojamiem noteikumiem un regulējumiem. Tā koordinē Centra budžeta izstrādi un pārraudzību, kā arī uztur ciešus kontaktus ar Centra klientiem, lai iekļautu to budžeta prognozes Centra ieņēmumu budžetā. Nodaļa ir atbildīga par Centra finanšu darījumu ex ante un ex post pārbaudi. Nodaļa sagatavo un īsteno centra daudzgadu stratēģiju un daudzgadu darba programmas, kā arī koordinē gada darbības pārskata sagatavošanu. Tā nodrošina izmaksu modeļu pārvaldību, kvalitāti un Centra darbību.

Loģistikas un apsardzes nodaļa

Loģistikas un apsardzes nodaļa nodrošina Centra personāla, datu, ēku un aprīkojuma pienācīgu aizsardzību pret drošības riskiem un veselības un drošības noteikumu pilnīgu ievērošanu. Nodaļa pārvalda kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī palīdz un atbalsta personāla vajadzības un pieprasījumus, lai sasniegtu galamērķi – optimālus labbūtības un pakalpojumu standartus Centra telpās. Nodaļa ir atbildīga par budžeta sagatavošanu un budžeta procedūru uzraudzību attiecībā uz visiem ar infrastruktūru un drošību saistītiem līgumiem. Lai novērstu un mazinātu retus būtiskus traucējumus Centra darbībā, Loģistikas un drošības nodaļa koordinē darījumdarbības nepārtrauktības vadības sistēmu. Centrs atzīst proaktīvas vides pārvaldības un ilgtspējīgas prakses nozīmi un visā nodaļā īsteno un veicina videi draudzīgus pasākumus, vienlaikus palielinot darbinieku informētību par saistītiem jautājumiem.