Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, Tulkošanas centra direktore no 2022. gada februāra

Tulkošanas centra direktors ir aģentūras juridiskais pārstāvis, kurš ziņo Centra Valdei. Direktors ir atbildīgs par Centra vadību un administrēšanu, un viņam ir šādi galvenie pienākumi:

  • darba programmas, budžeta un valdes pieņemto lēmumu sagatavošana un īstenošana;
  • Centram uzticēto uzdevumu izpilde;
  • ikdienas darba administrēšana;
  • visi ar personālu saistīti jautājumi.

Direktoram palīdz personāls, kas ir strukturēts departamentos un nodaļās, kā redzams organizatoriskajā struktūrshēmā.

Direktors ir tieši atbildīgs par Grāmatvedības nodaļu, vietējo informātikas drošības speciālistu (LISO) un Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļu.

Grāmatvedības nodaļa

Grāmatvedi ieceļ valde, un viņš ir neatkarīgs savu pienākumu izpildē. Grāmatvedis ar savu komandu ir atbildīgs par ieņēmumu, izdevumu un norēķinu pārvaldību saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un tiesību aktiem. Grāmatvedis ir atbildīgs par kases pārvaldību un rēķinu izrakstīšanu saistībā ar Centra darbībām. Lai izpildītu šos uzdevumus, grāmatvedis cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas palātu un ārējiem revidentiem.

Vietējais informātikas drošības speciālists (LISO)

LISO ir atbildīgs par Centra IT sistēmu atbilstības nodrošināšanu attiecīgiem drošības standartiem.

Speciālists, kurš atbildīgs par riska pārvaldību un iekšējās kontroles koordināciju (ORMICC)

ORMICC ir atbildīgs par iekšējās kontroles stratēģijas izstrādi un īstenošanu. ORMICC organizē Centra iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējumu un sniedz konsultācijas par riska pārvaldību, nodrošinot, ka riski tiek pastāvīgi identificēti un pienācīgi pārvaldīti.

Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļa

Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļa uztur sakarus ar Centra klientiem, lai apzinātu viņu vajadzības un novērtētu viņu apmierinātības līmeņus. To panāk ar klientu regulāriem apmeklējumiem un periodiskām aptaujām.

Sadarbībā ar klientiem nodaļa organizē apmācības sesijas, darbseminārus un prezentācijas Centra tulkotājiem, lai paplašinātu viņu zināšanas par klientu ļoti specializētajām darbības jomām un procedūrām. Tāpat nodaļa organizē prezentācijas klientiem labākai izpratnei par Centra funkcijām un pakalpojumiem.

Nodaļa ir arī atbildīga par iekšējo un ārējo komunikāciju. Tā izplata informāciju un ziņu atjauninājumus Centra iekštīklā, tīmekļa vietnē, sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos un klientu portālā. Nodaļa sagatavo un koordinē mērķtiecīgas publikācijas, piemēram, ziņojumu “Gada spilgtākie notikumi”, kā arī vairākas brošūras un biļetenus. Tā arī rīko dažādus pasākumus daudzvalodības popularizēšanai.

Direktora CV

Direktora interešu deklarācija