Personas dati
Jūs varat mainīt savus personas datus jebkurā laikā. Ja Jūs vēlaties izdarīt labojumus, lūdzam par to informēt rakstiski, izmantojot šādu e-pasta adresi: cdt@cdt.europa.eu
Dokuments (-i)
Lūdzam sniegt pēc iespējas sīkāku informāciju par pieprasīto dokumentu vai dokumentiem. Ņemiet vērā, ja jūsu pieprasījums nav pietiekami konkrēts, mēs, iespējams, nevarēsim identificēt attiecīgo dokumentu (-us) un tādēļ nevarēsim apstrādāt jūsu lūgumu.
Vēlamā dokumenta (-u) valoda
(ja dokuments (-i) ir pieejams (-i) šajā valodā)

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs izskatīs jūsu pieteikumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.), kā arī ņemot vērā īpašus nosacījumus attiecībā uz publisku piekļuvi Padomes dokumentiem, kas izklāstīti Padomes reglamenta II pielikumā – Padomes Lēmums 2007/436/EK, Euratom (OV L 106, 15.04.2004., 22. lpp.). 

Datu aizsardzība: personas datu (vārdu un adresi), ko esat iekļāvuši šajā pieteikuma veidlapā, regulē ar aizsardzības noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (Oficiālais Vēstnesis L 8, 12.1.2001., 1. lpp.)