Kā paredzēts Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra dibināšanas regulā, Centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus, kas ir vajadzīgi Eiropas Savienības iestāžu un citu struktūru darbībai. Centrs arī palīdz citu Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem, kad tie ir īpaši pārslogoti. Tam ir sadarbības līgumi ar vairāk nekā 60 klientiem Eiropas Savienībā, kā attēlots turpmāk iekļautajā interaktīvajā kartē.

Tulkošanas centra politika ir nodrošināt klientu apmierinātību, ciešā sadarbībā un apmainoties ar informāciju, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus.

Mēs savus klientus uzskatām par partneriem, cenšoties nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņus ar pareizu un lasāmu informāciju viņu valodā. Tādēļ mudinām savus klientus sniegt mums atgriezenisko saiti par mūsu paveikto darbu, kas atspoguļots aprakstā Atklājiet mūsu darbplūsmu.

Filtrs

Eiropa

Meklēšanas rezultāti: 67 klients (Atiestatīt)
logo partner

Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Eiropas Banku iestāde (EBI)

Location: London
logo partner

Eiropas Centrālā banka (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Eiropas Globālās navigācijas satelītu navigācijas sistēmas (GNSS) uzraudzības iestāde (GSA)

Location: Prague
logo partner

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Eiropas Investīciju banka (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Eiropas Izglītības fonds (ETF)

Location: Turin
logo partner

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Eiropas Juridiskās sadarbības vienība (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Eiropas Komisija Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts (DG JUST) (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Komisija – DG EMPL – Nodarbinātība, sociālās lietas un iespēju vienlīdzība (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Eiropas ombuds (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Eiropas Parlaments (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Eiropas Savienības Padome (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Eiropas Savienības Tiesa (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Eiropas skolu ģenerālsekretāra birojs (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Eiropas Vides aģentūra (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (ECSEL kopuzņēmums) (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Inovāciju un tīklu izpildaģentūra (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Kodolsintēze enerģijas ieguvei (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

Location: Angers
logo partner

kopuzņēmums "Clean Sky" (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

kopuzņēmums SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Kopuzņēmums Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME); (iepriekš: Konkurētspējas un jauninājumu aģentūra (EACI))

Location: Brussels
logo partner

Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC (N))

Location: Lisbon
logo partner

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Location: Brussels
logo partner

Reģionu komiteja (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Revīzijas palāta (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Tulkošanas ģenerāldirektorāts (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Location: Brussels