Administratīvais departaments nodrošina administratīvu un tehnisku atbalstu cilvēkresursu (CR), budžeta, stratēģiskās plānošanas, juridiskajā, iepirkumu, loģistikas un apsardzes jomā.

Finanšu grupa

Finanšu grupa nodrošina Centra finanšu pārvaldības pareizu darbību un atbilstību piemērojamiem noteikumiem un tiesību aktiem. Tā koordinē Centra budžeta izstrādi un kontroli, kā arī uztur ciešu kontaktu ar Centra klientiem, lai iestrādātu to budžeta prognozes Centra ieņēmumu budžetā. Vēl viens svarīgs uzdevums ir finanšu darījumu ex ante un ex post pārbaude.

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Stratēģiskās plānošanas nodaļa sagatavo un īsteno Centra daudzgadu stratēģiju un daudzgadu darba programmas, kā arī koordinē gada darbības pārskata sagatavošanu. Tā arī koordinē un uzrauga riska pārvaldību un iekšējo kontroli.

Juridiskā nodaļa

Juridiskā nodaļa risina visus juridiskos jautājumus, ar kuriem Tulkošanas centrs var saskarties savā darbībā. Tā pārstāv Centru jebkuros juridisko strīdu gadījumos.

Nodaļa ir atbildīga par nolīgumu starp Centru un tā klientiem sagatavošanu un pārvaldību. Tā arī risina visus ar līgumiem saistītus jautājumus ar Centra piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī darbojas kā juridisks padomnieks Centra vadībai.

Lai nodrošinātu tulkojumus dažādās jomās, Centrs apkopo un nepārtraukti atjaunina to valodu ārpakalpojumu sniedzēju sarakstus, kuri ir specializējušies Centra klientu darbības jomās. To īsteno ar nodaļas organizētu publisku uzaicinājumu piedalīties iepirkumu procedūrās.

Loģistikas un apsardzes nodaļa

Loģistikas un apsardzes nodaļa nodrošina Centra personāla, datu, ēku un aprīkojuma pienācīgu aizsardzību pret jebkuriem draudiem to drošībai, kā arī veselības un drošības noteikumu ievērošanu. Nodaļa pārvalda kustamo un nekustamo īpašumu un ir atbildīga par darbības nepārtrauktības koordinēšanu Centra darbības būtisku traucējumu gadījumā. Nodaļa sekmē arī videi draudzīgus pasākumus Centrā un vairo personāla informētību par atkritumu apsaimniekošanu.

Cilvēkresursu nodaļa

Cilvēkresursu nodaļa izstrādā, koordinē un īsteno CR politikas nostādnes, kā arī sniedz ieteikumus un vadlīnijas Centra vadībai un personālam par CR jautājumiem. Tās darbs galvenokārt ir saistīts ar personāla un praktikantu atlasi, darbā pieņemšanu un karjeras attīstību (apmācību, prasmju pārvaldību, novērtēšanu un paaugstināšanu). Nodaļa ir arī atbildīga par budžeta un finanšu jautājumiem saistībā ar personāla izdevumiem.