Šioje tinklavietėje pateiktai informacijai taikomas atsakomybės apribojimas bei autorių teisių ir asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Atsakomybės apribojimas

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras šią tinklavietę sukūrė siekdamas sudaryti galimybę visuomenei nemokamai gauti bendros informacijos apie agentūrą ir jos vykdomą veiklą.  Mūsų tikslas – pateikti naujausią ir tikslią informaciją; sužinoję apie pastebėtas klaidas, stengsimės jas ištaisyti.

Tačiau Vertimo centras neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės už šioje tinklavietėje pateikiamą informaciją.

Čia pateikiama informacija:

  • yra vien bendro pobūdžio ir nėra skirta tam tikro asmens ar subjekto konkrečiam atvejui aprašyti;
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar atnaujinta;
  • kartais susijusi su išorės tinklavietėmis, kurių turinio Vertimo centras niekaip nekontroliuoja ir už kurias neprisiima jokios atsakomybės;
  • nėra profesinio ar teisinio pobūdžio konsultacinė medžiaga (norėdami gauti konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atminkite, kad tiesiogiai tinkle pateikiamo dokumento tekstas ne visuomet tiksliai atitinka oficialiai patvirtintą tekstą. Autentiškais laikomi tik tie Europos Sąjungos teisės aktai, kurie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Vertimo centras siekia, kad dėl techninių klaidų kylančių tinklavietės veikimo sutrikimų būtų kuo mažiau. Vis dėlto, kai kurie čia pateikiami duomenys ar informacija galėjo būti sukurti arba susisteminti nuo klaidų neapsaugotose bylose arba formatuose, todėl negalime garantuoti, kad visuomet pavyks be trikdžių naudotis mūsų tinklaviete ir išvengti kitokių nesklandumų. Vertimo centras neprisiima atsakomybės už tokius sutrikimus, kylančius naudojant šią ar bet kurią kitą joje nurodytą tinklavietę.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti Vertimo centro atsakomybės, kai pažeidžiami taikomais nacionaliniais ar tarptautiniais teisės aktais nustatyti reikalavimai, ir panaikinti jo atsakomybę, kai to neleidžia tie teisės aktai.

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Vertimo centras įsipareigojęs laikytis vartotojų privatumą reglamentuojančių nuostatų.

Asmenų apsauga Vertimo centrui tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Centro privatumo politika renkant asmens duomenis išdėstyta aiškinamajame dokumente, kuris pateikiamas kiekvieną kartą renkant tokius duomenis.

Šios bendros nuostatos, kurių laikomasi ir visų Europos Sąjungos institucijų tinklavietėse, turinčioms domeną europa.eu, taikomos ir Vertimo centrui.

Daugelyje Vertimo centro tinklavietės puslapių galite naršyti apie save nepateikdami jokios informacijos, tačiau kai kuriais atvejais turėsite įvesti savo asmens duomenis, kad galėtumėte naudotis pageidaujama el. paslauga.

Tuose tinklavietės puslapiuose, kuriuose tokią informaciją įvesti būtina, ji tvarkoma vadovaujantis pirmiau minėtame reglamente išdėstytomis nuostatomis, ir visa informacija apie konkretų Jūsų asmens duomenų panaudojimą pateikiama konkrečiuose privatumo politikos pareiškimuose.

Pagal minėtąsias nuostatas,

prieš suteikdamas konkrečią el. paslaugą, duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei užtikrina, kad teikiant konkrečią el. paslaugą būtų laikomasi privatumo politikos;

kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų laikomasi reglamento nuostatų ir pataria duomenų valdytojams, kaip vykdyti savo įsipareigojimus (žr. reglamento 24 straipsnį),

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra visų institucijų nepriklausoma priežiūros institucija (žr. reglamento 41–45 straipsnius).

Europos Sąjungos institucijų tinklavietėse – intranete ir internete – pateikiama nuorodų į trečiųjų šalių tinklavietes. Kadangi mes jų nekontroliuojame, raginame jus pačius pasidomėti jų privatumo politikos nuostatomis.

Kas yra el. paslauga?

Vertimo centro tinklavietėje teikiama el. paslauga – tai siūloma paslauga arba priemonė, kuria siekiama pagerinti bendravimą tarp piliečių ar verslo subjektų ir Vertimo centro.

Vertimo centro tinklavietėje yra arba bus teikiamos trijų rūšių el. paslaugos:

  • informacinės paslaugos, suteikiančios piliečiams ir verslui galimybę paprastai ir greitai gauti svarbiausios informacijos, kad Vertimo centro veikla taptų efektyvesnė, skaidresnė ir geriau suprantama;
  • sąveikiojo ryšio paslaugos, leidžiančios palaikyti geresnius ryšius su piliečiais ir verslo subjektais, konsultuotis vidaus politikos klausimais ir užtikrinti grįžtamąjį ryšį kuriant Vertimo centro veiklos politiką, veiklą ir paslaugas;
  • su sutartimis susijusios paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su visų pagrindinių formų vidaus sutartimis ir su Vertimo centru sudarytomis sutartimis, pvz., viešųjų pirkimų, įdarbinimo ir kt.

Ką darome su jūsų atsiųstais el. laiškais?

„Kontaktų“ mygtukas aktyvuoja jūsų el. pašto programinę įrangą, ir jums pasiūloma atsiųsti savo pastabas į konkrečios klausimų srities pašto dėžutę.

Jums išsiuntus pranešimą, išsaugomi tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui nusiųsti, o saugomi tam, kad būtų paprasčiau jums atsakyti.  Jei konkrečios pašto dėžutės administratoriai negali atsakyti į jūsų klausimą, jis persiunčiamas reikiamai tarnybai, o jums apie tai pranešama el. paštu. El. laiškai, kuriuose pateikiami klausimai ir atsakymai į juos, gali būti saugomi archyve siekiant kontroliuoti šį procesą ir tam, kad būtų lengviau atsakyti į pasikartojančius klausimus.

Jei turite klausimų apie tai, kaip tvarkomi jūsų atsiųsti el. laiškai ir susiję asmens duomenys, pateikite juos savo laiške.