Vertimo centras naudojasi išorės kalbos paslaugų teikėjų paslaugomis. Jie atrenkami tik vykdant oficialias viešųjų pirkimų procedūras, skelbiamas TED e. viešųjų pirkimų platformoje ir Centro svetainėje. Tačiau išimtiniais atvejais (visų pirma susijusiais su neįprastomis sritimis ir (arba) kalbų deriniais, bet jais neapsiribojant), įvairias kalbos paslaugas perkame derybų būdu (sudarydami konkrečias sutartis), jeigu tenkinamos šios sąlygos:

1.    Esate įsisteigęs ES valstybėje narėje arba 
2.    Esate ES pilietis, gyvenantis ne ES valstybėje narėje, ir dirbate kaip laisvai samdomas vertėjas (ne ES įsikūrusios agentūros nepatenka į šią kategoriją).

Jei tenkinate pirmiau išvardytus kriterijus ir siūlote vertimo raštu, redagavimo (teksto, viena kalba parašyto asmens, kuriam ta kalba nėra gimtoji, taisymas), mašininio teksto redagavimo (išsamaus ir lengvojo), subtitravimo ar transkribavimo iš ir į ES kalbas paslaugas, ir norėtumėte bendradarbiauti su mumis išimties tvarka derybų būdu sudarius konkrečią sutartį:

1.    Kuo tiksliau užpildykite šį dokumentą.
2.    Atsiųskite jį e. paštu kartu su savo gyvenimo aprašymu šiuo e. pašto adresu: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Ne ES kalbos
Vertimo centras taip pat ieško kalbos paslaugų teikėjų, kurie gali versti iš ES į ne ES kalbas (įskaitant regionų ir mažumų kalbas), arba iš ne ES į ne ES kalbas (pvz., iš kinų į japonų). Dėl tokių kalbų derinių (iš ES į ne ES kalbą ir iš ne ES į ne ES kalbą) raginame ES piliečius ir lingvistinių paslaugų teikėjus kreiptis į mus pirmiau minėta tvarka (1 ir 2 punktai).

 

Gavimo patvirtinimas
Gavę jūsų spontanišką paraišką, išsiųsime jums gavimo patvirtinimą. Jei jūsų gyvenimo aprašymą ir dokumentus įvertinsime teigiamai, paprašysime pateikti papildomus būtinus dokumentus.

Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad įrašydamas įmones ar asmenis į savo derybų dėl sutarčių duomenų bazę Vertimo centras neįsipareigoja jiems skirti užduotis, todėl Centras pabrėžia, kad šis įrašymas nesuteikia jokių garantijų dėl užduočių skyrimo.

 

Duomenų apsauga 
Jūsų gyvenimo aprašyme ir užpildytoje paraiškos formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Centras šiuos duomenis nagrinės tik analizuodamas jūsų paraišką ir kad duomenų bazėje įregistruotų kalbos paslaugų teikėjus. Formos bus saugomos ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų gavimo ir bus sunaikintos / ištrintos suėjus šiam terminui.

Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą suteiks Centras (freelance-database@cdt.europa.eu) arba Centro duomenų apsaugos pareigūnas (data-protection@cdt.europa.eu).