Finansų ir ūkinės veiklos departamentas teikia administracinę ir techninę pagalbą biudžeto, finansų, strateginio planavimo, ūkinės veiklos ir saugumo srityse.

Finansų ir strateginio planavimo skyrius

Finansų ir strateginio planavimo skyrius užtikrina tinkamą Centro finansinį valdymą ir rezultatus, planavimo ir strateginę veiklą, kuri turi atitikti visas taikomas taisykles ir reglamentus. Jis koordinuoja Centro biudžeto sudarymą ir įgyvendinimą, taip pat palaiko glaudų ryšį su Centro klientais ir į Centro pajamų biudžetą įtraukia jų biudžeto prognozes. Skyrius yra atsakingas už Centro finansinių operacijų ex ante ir ex post patikrą. Šis skyrius rengia ir įgyvendina Vertimo centro daugiametę strategiją ir daugiametes darbo programas. Jis taip pat koordinuoja metinės veiklos ataskaitos rengimą, užtikrina išlaidų modelių valdymą, kokybę ir Centro veiklos rezultatus.

Ūkinės veiklos ir saugos skyrius

Ūkinės veiklos ir saugos skyrius užtikrina, kad Centro darbuotojai, duomenys, pastatai ir įranga būtų tinkamai apsaugoti nuo visų grėsmių ir kad būtų laikomasi sveikatos ir saugos taisyklių. Skyrius prižiūri kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, remia ir padeda patenkinti darbuotojų poreikius ir prašymus, siekdamas svarbiausio tikslo – optimaliai užtikrinti dirbančiųjų gerovę ir darbo standartus Centro patalpose. Skyrius yra atsakingas už visų su infrastruktūra ir saugumu susijusių sutarčių biudžeto rengimą ir biudžeto procedūrų stebėseną. Siekdamas užkirsti kelią tiems retiems atvejams, kai Centro veikla gali būti smarkiai sutrikdyta, ir sušvelninti tokio sutrikdymo padarinius, Ūkinės veiklos ir saugos skyrius koordinuoja veiklos tęstinumo valdymo sistemos veiklą. Centras pripažįsta aktyvaus aplinkosaugos valdymo ir tvarios praktikos svarbą ir visame skyriuje įgyvendina ir skatina taikyti aplinkai palankias priemones bei didina darbuotojų informuotumą susijusiais klausimais.