Bendrųjų paslaugų departamentas teikia administracinę ir techninę pagalbą žmogiškųjų išteklių, teisinių reikalų ir konkursų klausimais.

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius sprendžia visus teisinius klausimus, kurie gali kilti Vertimo centro kasdienėje veikloje. Jis atstovauja Centrui tarpinstituciniuose susitikimuose jo kompetencijai priklausančiose srityse ir visuose teisminiuose ginčuose (pvz., ESTT bylose). Šis skyrius atsakingas už Vertimo centrui adresuotų ombudsmeno užklausų nagrinėjimą ir konsultuoja Vertimo centro vadovybę teisės klausimais. Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius organizuoja Centro viešųjų pirkimų procedūras. Be to, jis rengia ir tvarko Centro ir jo klientų sutartinius dokumentus bei sprendžia susijusius sutarčių tvarkymo reikalus (pvz., atlieka pakeitimus).  

Šiame skyriuje taip pat dirba „EU Sign“ grupė ir kovos su sukčiavimu korespondentas. 

Žmogiškųjų išteklių ir pagalbos personalui skyrius

Žmogiškųjų išteklių ir pagalbos personalui skyrius rengia, koordinuoja ir įgyvendina žmogiškųjų išteklių politiką, konsultuoja Centro vadovybę bei darbuotojus ir teikia jiems rekomendacijas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais. Kita esminė šio skyriaus funkcija – darbuotojų bei stažuotojų atranka, įdarbinimas, taip pat rūpinimasis jų karjera (mokymai, įgūdžių lavinimas, vertinimas ir paaukštinimas). Šis skyrius taip pat atsakingas už biudžeto ir finansinius reikalus, susijusius su darbuotojų išlaidomis.