Image
Vertimo centro darbo srautas

Kaip Vertimo centre tvarkomi klientų užsakymai?

Teikti aukštos kokybės vertimus į visas kliento norimas kalbas ir iš jų iki nustatyto termino – tai kasdienis Vertimo centro darbas. Ilgainiui savo vertimo darbo srautą optimizavome taip, kad galėtume kuo sklandžiau tvarkyti užsakymus. Toliau aprašome įvairius savo darbo srauto etapus – nuo naujų užsakymų tvarkymo iki pristatymo klientui ir jo atsiliepimų vertinimo.

1. Gaunami užsakymai

Darbo srauto valdymo skyrius prižiūri eCdT klientų portale gaunamus užsakymus. Skyrius patikrina originalo dokumento rinkmenų atitiktį kalbos, puslapių skaičiaus ir formato atžvilgiu bei patvirtina užsakytos paslaugos pobūdį, atlikimo terminą ir vertimo kalbą (-as).

2. Pirminis teksto paruošimas

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai tikrina, kad originalo tekste nebūtų formatavimo klaidų, surenka reikiamą pagalbinę medžiagą, vertimo atmintyse suranda naudotiną turinį ir pateikia visas darbui reikalingas rinkmenas bei lingvistinius ir terminologinius išteklius.

3. Vertimas

Po pirminio teksto paruošimo, pagal gautus rezultatus Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai sprendžia, ar darbą skirti Vertimo centre dirbantiems vertėjams, ar patikėti Centro laisvai samdomiems specialistams. Darbo srauto valdymo skyrius darbus vertėjams skirsto atsižvelgdamas į jų specializaciją, įgūdžius ir gimtąją kalbą. Renkantis laisvai samdomų vertėjų paslaugas remiamasi ir tokiais kriterijais, kaip vidaus vertėjų darbo krūvis, konfidencialumo lygis, vertimo sritis ir dokumento apimtis. Jeigu dokumentas išsiunčiamas laisvai samdomiems vertėjams, Darbo srauto valdymo skyrius, atsižvelgdamas į vertimo sritį ir kalbą, iš kurios ir į kurią verčiama, gali rinktis išorės tiekėjus, su kuriais sudarytos atitinkamos preliminariosios sutartys, arba kreiptis į konkrečius laisvai samdomus rangovus.

4. Klientų koordinatorių / Darbo srauto valdymo skyriaus parama

Norėdami su klientu išsiaiškinti visus bendrus kalbinius klausimus vertėjai gali kreiptis į Vertimo centro klientų koordinatoriais esančius savo kolegas. Visi vertimo metu kylantys konkrečių užsakymų kalbiniai ir su turiniu susiję klausimai perduodami Darbo srauto valdymo skyriui, kurio darbuotojai kreipiasi į kliento užsakovus prašydami paaiškinimo.

5. Tarpinė teksto patikra

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai patikrina visus laisvai samdomų vertėjų verstų dokumentų techninius aspektus.

6. Kokybės kontrolė

Visų dokumentų kokybę tikrina Vertimo centro vertėjai. Laisvai samdomiems vertėjams siunčiamus dokumentus patikrina Centro etatiniai vertėjai. Remdamiesi preliminariųjų sutarčių sąlygomis ir bendrosiomis kalbinių paslaugų teikimo Vertimo centrui sąlygomis, jie turi užpildyti laisvai samdomo vertėjo atlikto darbo kokybės vertinimo lentelę. Visus vieno Vertimo centro vertėjo išverstus dokumentus patikrina kitas tos pačios kalbos grupės vertėjas.

7. Galutinis teksto paruošimas

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai patikrina dokumentų išsamumą ir, jei reikia, pataiso jų formatą. Šio skyriaus darbuotojai taip pat patikrina į užsakovo interneto svetainę keltinų rinkmenų išsamumą ir formatą, jas pataiso ir įkelia.

8. Pateikimas

Darbo srauto valdymo skyrius prižiūri, kad visi dokumentai klientui būtų pateikti iki nustatyto termino.

9. Pataisytos versijos užsakymai (angl. CVR)

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai įvertina kiekvieną pataisytos versijos užsakymą, kad nustatytų, ar reikia vertėjo patikros, ar techninio pobūdžio taisymų. Jei reikia lingvistinio pataisymo, Vertimo departamentas analizuoja pataisytos versijos užsakymą, atlieka reikiamus pataisymus ir parengia galutinę versiją, kurią Darbo srauto valdymo skyrius siunčia klientui kartu su vertėjo atsakymu.