Osnivačke uredbe

Uredbu o osnivanju Centra donijelo je Vijeće Europske unije u studenome 1994. godine, a revidirana je u dva navrata. Prvo su 1995. aktivnosti Centra proširene na institucije i tijela EU-a koji imaju službu za prevođenje i radi jačanja međuinstitucijske suradnje u području prevođenja. Uredba je zatim revidirana 2003. kako bi se određene odredbe uskladile s Uredbom Vijeća o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica.

Pročišćeni tekst: Uredba Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268