Mar atá an scéal in aon eagraíocht a fheidhmíonn go héifeachtach, tá eintiteas aonair ag an Ionad Aistriúcháin atá ina cheann feadhna ar oibríochtaí, rud a chuireann an eagraíocht chun cinn. Is é sin an Roinn Tacaíochta Aistriúcháin.

Cuimsíonn an Roinn seo an Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre, an Rannóg Tacaíochta um Fhorbairt Gnó agus Sreabhadh Oibre agus an Grúpa Idirinstitiúideach IATE.

An Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre

Tá an Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre freagrach as dea-phróiseáil na n-iarratas go léir ar sheirbhísí teanga san Ionad, ón uair a fhaightear an t-iarratas go dtí go soláthraítear an táirge deiridh. Oibríonn an tIonad go príomha le creatchonarthaí.
Tá baill na Rannóige freagrach as an méid seo a leanas:

  • glacadh le hiarratais, anailís a dhéanamh orthu agus iad a bhailíochtú, trí idirbheartaíocht a dhéanamh le cliaint nuair is gá;
  • obair aistriúcháin, athbhreithnithe, eagarthóireachta agus téarmaíochta a shannadh d’aistritheoirí inmheánacha agus do shaoraistritheoirí;
  • a chinntiú gur comhaid ineagarthóireachta iad na comhaid a mbíonn aistritheoirí ag obair orthu agus a chinntiú go bhfuil na doiciméid san fhormáid cheart sula gcuirtear ar aghaidh chuig an gcliant iad;
  • úsáid a bhaint as uirlisí teicneolaíochta teanga chun comhaid a thagann isteach a láimhseáil, a mhéid is féidir;
  • a chinntiú go dtugtar gach píosa oibre ar ais don iarrthóir san fhormáid cheart agus faoin spriocdháta;
  • an fhaisnéis a chur le chéile a úsáidtear chun sonrascadh do na seirbhísí a chuirtear ar fáil.

Cuireann an Rannóg tacaíocht theangeolaíoch agus theicniúil ar fáil d’aistritheoirí tríd an sreabhadh oibre aistriúcháin ar fad. Ina theannta sin, cuireann sí cúrsaí oiliúna ar fáil sna réimsí éagsúla a thagann faoina cúram (e.g. úsáid teicneolaíochta).

An Rannóg um Ard-Réitigh Teanga

Tá an Rannóg um Ard-Réitigh Teanga comhdhéanta de roinnt fo-chomhpháirteanna:

  • An Fhoireann um Theicneolaíocht Teanga, a dhéanann monatóireacht ar threochtaí agus ar nuálaíochtaí a bhaineann le gnó na seirbhísí teanga, a dhéanann anailís ar conas is féidir leis an Ionad cabhrú lena chliaint ar an mbealach is fearr lena gcuid riachtanas cumarsáide a chomhlíonadh agus a fhorbraíonn seirbhísí ríomhaistriúcháin agus seirbhísí uathaitheanta cainte agus a thacaíonn leo siúd;
  • An Fhoireann um Bainistiú Téarmaíochta, a sholáthraíonn agus a choinníonn sainacmhainní teanga agus sainuirlisí teanga i réimse na téarmaíochta;
  • An Fhoireann um Thrádmharcanna agus Dearaí AE, a bhainistíonn an sreabhadh oibre ar fad a bhaineann le trádmharcanna agus dearaí AE a aistriú;

An Grúpa Idirinstitiúideach IATE

Déanann an tIonad an Grúpa Idirinstitiúideach IATE agus EurTerm (an t-ardán comhoibritheach idirinstitiúideach do théarmeolaithe) a óstáil ar son na gcomhpháirtithe tionscadail IATE