Tá an t-eolas ar an láithreán gréasáin seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta.

Séanadh

Cothabhálann an tIonad Aistriúcháin do Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh an láithreán gréasáin seo chun rochtain phoiblí saor in aisce a fheabhsú ar eolas faoin Ionad agus a ghníomhaíochtaí go ginearálta.   Tá sé mar aidhm againn an t-eolas a choinneáil tráthúil agus cruinn. Má chuirtear earráidí ar ár súile, déanfaimid iarracht iad a cheartú.

Ní ghlacann an tIonad Aistriúcháin aon fhreagracht ná dliteanas de chineál ar bith, áfach, maidir leis an eolas ar an láithreán gréasáin seo.

Maidir leis an eolas seo:

  • is eolas ginearálta amháin atá ann agus níl sé i gceist tabhairt faoi imthosca sonracha a bhaineann le duine aonair nó eintiteas ar leith;
  • níl sé cuimsitheach, iomlán, cruinn nó cothrom le dáta ó riachtanas;
  • bíonn nasc ag an eolas le láithreáin ghréasáin seachtracha uaireanta nach bhfuil faoi rialú ag an Ionad Aistriúcháin agus nach nglacann an tIonad Aistriúcháin aon fhreagracht as;
  • ní comhairle dlí nó gairmiúil atá ann (más comhairle ar leith atá uait, ba cheart duit dul i gcomhairle le duine gairmiúil atá cáilithe go hoiriúnach).

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach féidir a ráthú go n-atáirgeann doiciméad atá ar fáil ar líne téacs atá glactha go hoifigiúil.  Meastar go bhfuil údarás ag reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus sin amháin.

Tá sé mar aidhm ag an Ionad Aistriúcháin neamhord mar thoradh ar earráidí teicniúla a laghdú.  D’fhéadfadh sé gur cruthaíodh roinnt sonraí nó eolas ar ár láithreán gréasáin nó gur cuireadh i gcomhaid nó i bhformáidí iad nach bhfuil saor ó earráidí agus ní féidir linn a ráthú nach gcuirfear isteach ar ár seirbhís ar bhealach amháin nó eile mar thoradh ar fhadhbanna den sórt sin.  Ní ghlacann an tIonad Aistriúcháin aon fhreagracht as fadhbanna den sórt a tabhaíodh mar thoradh ar an láithreán gréasáin seo nó nasc le láithreáin ghréasáin seachtracha a úsáid.

Níl sé i gceist ag an séanadh seo dliteanas an Ionaid Aistriúcháin a theorannú de shárú ar aon riachtanas leagtha síos sa dlí náisiúnta infheidhme ná gan a dhliteanas a chur san áireamh maidir le hábhair nach gcuirfí san áireamh faoin dlí sin.

Ráiteas um Chosaint Sonraí

Tá an tIonad Aistriúcháin tiomanta do phríobháideacht úsáideora.

Tá daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag an Ionad Aistriúcháin bunaithe ar Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Maidir le beartas príobháideachta an Ionaid agus sonraí pearsanta á mbailiú, tá doiciméad mínitheach curtha ar fáil mar chuid de gach nós imeachta um bailiúchán sonraí.

Tá an beartas ginearálta sin a chlúdaíonn an teaghlach de láithreáin ghréasáin institiúideacha de chuid an Aontais Eorpaigh cheana féin mar an gcéanna, laistigh d’fhearann an europa.eu, infheidhme freisin maidir leis an Ionad Aistriúcháin.

In ainneoin gur féidir leat taisteal trí fhormhór láithreán gréasáin an Ionaid Aistriúcháin gan aon eolas a thabhairt fút féin, i roinnt cásanna, bíonn gá le heolas pearsanta chun na ríomhsheirbhísí a iarrann tú a chur ar fáil duit.

Maidir le láithreáin ghréasáin a éilíonn eolas den sórt sin, láimhseáiltear é de réir an bheartais a luaitear sa Rialachán thuasluaite agus cuirtear eolas ar fáil faoina n-úsáid ar leith de do shonraí ina ráitis um beartas príobháideachta ar leith.

Maidir leis sin,

i dtaca le gach ríomhsheirbhís ar leith, measann Rialtóir na cuspóirí agus na hacmhainní den eolas pearsanta a phróiseáil agus cinntíonn sé go bhfuil an ríomhsheirbhís i gcomhréir leis an mbeartas príobháideachta;

laistigh de gach Insitiúid, cinntíonn Oifigeach um Chosaint Sonraí go bhfuil forálacha an Rialacháin infheidhme agus cuireann sé comhairle ar Rialtóirí maidir lena ndualgais a chomhlíonadh (féach airteagal 24 den Rialachán),

maidir le gach institiúid, feidhmeoidh an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí mar údarás maorach neamhspleách (féach airteagal 41 go 45 den Rialachán).

Cuireann an teaghlach de láithreáin ghréasáin institiúideacha de chuid an Aontais Eorpaigh, ar Inlíon mar aon leis an Idirlíon, naisc ar fáil do láithreáin tríú páirtí. Ó tharla nach bhfuil siad faoi rialú againn, molaimid duit a mbeartais phríobháideachta a athbhreithniú.

Cad is ríomhsheirbhís ann?

Is éard is ríomhsheirbhís ar láithreán gréasáin an Ionaid Aistriúcháin ann ná seirbhís nó acmhainn atá curtha ar fáil chun an chumarsáid a fheabhsú le – agus idir – saoránaigh agus gnóthaí ar lámh amháin agus leis an Ionad Aistriúcháin ar an lámh eile.

Tá trí chineál ríomhsheirbhíse curtha ar fáil nó cuirfear ar fáil iad ar láithreán gréasáin an Ionaid Aistriúcháin:

  • Seirbhísí eolais, a thugann rochtain éasca agus éifeachtach ar eolas riachtanach do shaoránaigh agus gnóthaí, chun éifeachtúlacht, follasacht agus tuiscint a mhéadú ar ghníomhaíochtaí an Ionaid Aistriúcháin mar sin.
  • Seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha, a thugann teagmhálacha níos fearr le saoránaigh agus gnóthaí.  Éascaíonn seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha comhairliúcháin inmheánacha um beartas, agus meicníochtaí aiseolais, chun cur le beartais, gníomhaíochtaí agus seirbhísí an Ionaid Aistriúcháin a mhúnlú mar sin.
  • Seirbhísí idirbheartaíochta, a thugann rochtain ar gach bunchineál idirbheartaíochta inmheánaigh agus idirbheartaíochta leis an Ionad Aistriúcháin, m.sh. soláthar, earcaíocht, srl.

Conas a láimhseálaimid ríomhphoist a sheolann tú chugainn?

Gníomhachtaíonn an cnaipe "Teagmháil" do bhogearra ríomhphoist agus tugtar cuireadh duit do nótaí tráchta a sheoladh chuig bosca ríomhphoist feidhmiúil ar leith.

Nuair a sheolann tú teachtaireacht den sórt sin, bailítear do shonraí pearsanta sa mhéid riachtanach chun freagairt agus stóráiltear é chun an próiseas freagartha a éascú agus sin amháin.  Murar féidir leis an bhfoireann a bhainistíonn an bosca ríomhphoist do cheist a fhreagairt, cuirfidh siad ar aghaidh chuig seirbhís a bheidh in ann agus cuirfear ar an eolas thú le ríomhphost.  D’fhéadfadh sé go mbeadh ríomhphoist ina bhfuil ceisteanna agus freagraí curtha i gcartlann chun monatóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas agus é a dhéanamh níos éasca ceisteanna athfhillteacha a fhreagairt.

Má bhíonn aon cheist agat faoi do ríomhphost agus sonraí pearsanta gaolmhar a phróiseáil, ná bíodh drogall ort é a chur san áireamh i do theachtaireacht. ​