Rinneadh ról an Aonaid Aistriúcháin a leathnú go hoifigiúil i 1995 nuair a rinneadh leasú ar Rialachán Bunaidh an Ionaid chun comhar idirinstitiúideach a neartú i réimse an aistriúcháin.

  • Ar dtús báire, tugadh cead don Ionad a ghníomhaíochtaí aistriúcháin a fhairsingiú chuig na hinstitiúidí agus comhlachtaí AE a bhfuil seirbhís aistriúcháin dá gcuid féin acu. Cé nach bhfuil ann ach comhar saorálach, cuireann sé ar chumas an Ionaid glacadh le hobair bhreise ó na hinstitiúidí sin.
  • Lena chois sin, ceapadh go mbeadh ról ag an Ionad sa chomhar idirinstitiúideach d’fhonn modhanna oibre a chuíchóiriú agus barainneachtaí scála a bhaint amach.

Tá an tIonad ina lánbhall den Choiste Idirinstitiúideach um Aistriúchán agus Ateangaireacht, arb é an fóram comhoibrithe idir seirbhísí teanga de chuid institiúidí agus comhlachtaí an AE é. Bíonn ionadaithe an Aonaid ag bualadh le comhghleacaithe ó na seirbhísí aistriúcháin go rialta chun ceisteanna is cúram dóibh go léir a phlé (earcaíocht, malartú ball foirne, oiliúint, teicneolaíocht teanga, etc.) agus glacann siad cinntí ar thionscadail chomhpháirteacha (lena n-áirítear uirlisí idirinstitiúideacha ar nós bhunachar sonraí IATE, córas aistriúcháin uathoibrithe eTranslation agus cuimhne aistriúcháin Euramis).