Is trí nósanna imeachta foirmiúla tairisceana amháin a earcaíonn an tIonad Aistriúcháin soláthraithe teanga seachtracha, nósanna imeachta a fhoilsítear ar an ardán TED eProcurement agus ar láithreán gréasáin an Ionaid. Mar sin féin, ar bhonn eisceachtúil (go háirithe, ach gan a bheith teoranta do réimsí neamhghnácha agus/nó teaglaim theanga) sannaimid seirbhísí teanga éagsúla trí nós imeachta idirbheartaithe (conarthaí sonracha), ar choinníoll go gcomhlíonann tú na coinníollacha seo a leanas:

1.    Tá tú bunaithe i mBallstát AE, nó 
2.    Is saoránach AE thú a bhfuil cónaí ort i dtír nach Ballstát AE í agus tá tú ag obair mar shaoroibrí (ní bhaineann gníomhaireachtaí nach bhfuil bunaithe in AE leis an gcatagóir seo).

Má chomhlíonann tú na critéir thuasluaite agus má thairgeann tú aistriúchán, eagarthóireacht (athbhreithniú aonteangach ar théacs atá scríofa ag cainteoir neamhdhúchasach), iareagarthóireacht (lán-iareagarthóireacht agus iareagarthóireacht éadrom), seirbhísí fotheidealaithe nó tras-scríofa ó theangacha AE agus go teangacha AE, agus más maith leat a bheith ag obair linn ar bhonn eisceachtúil trí nósanna imeachta idirbheartaithe (conarthaí sonracha):

1.    Le do thoil líon amach an doiciméad seo. Bí chomh beacht agus is féidir.
2.    Seol le ríomhphost é le do CV chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Teangacha neamh-AE
Tá an tIonad Aistriúcháin ag lorg soláthraithe teanga atá in ann oibriú i bpéirí teangacha ó theangacha AE go teangacha neamh-AE (teangacha réigiúnacha agus mionlaigh san áireamh) nó ó theangacha AE go teangacha neamh-AE (e.g. Sínis go Seapáinis). Maidir leis na teaglaim theanga sin (AE go neamh-AE agus neamh-AE go neamh-AE), molaimid do shaoránaigh AE agus do sholáthraithe seirbhísí teanga teagmháil a dhéanamh linn tríd an nós imeachta thuasluaite a leanúint (pointí 1 agus 2).

 

Admháil fála
Nuair a bheidh d’iarratas spontáineach seolta agat, cuirfimid admháil fála chugat. Má dhéantar anailís dhearfach ar do CV agus ar do dhoiciméid, déanfaimid teagmháil leat chun na doiciméid riachtanacha bhreise a iarraidh.

Tabhair do d’aire freisin nach leagtar aon oibleagáid ar an Ionad tascanna a shannadh do chuideachtaí ná do dhaoine aonair atá cláraithe sa bhunachar sonraí chun clárú i mbunachar sonraí an Ionaid Aistriúcháin le haghaidh nósanna imeachta idirbheartaithe, agus dá bhrí sin cuireann an tIonad i bhfios go láidir go bhfuil an clárú sin gan aon ráthaíocht maidir le tascanna a shannadh.

 

Cosaint sonraí 
Déanfar an fhaisnéis phearsanta i do CV agus san fhoirm iarratais chomhlánaithe a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Ní phróiseálfaidh an tIonad na sonraí sin ach amháin chun anailís a dhéanamh ar d’iarratas chun soláthraithe seirbhísí teanga a chlárú sa bhunachar sonraí. Coinneofar na foirmeacha go ceann uastréimhse 12 mhí tar éis iad a fháil agus scriosfar/bainfear iad tar éis an dáta sin.

Le haghaidh sonraí maidir le próiseáil do shonraí pearsanta, téigh i dteagmháil leis an Ionad (freelance-database@cdt.europa.eu) nó le hoifigeach Cosanta Sonraí an Ionaid (data-protection@cdt.europa.eu).