Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar phost san Ionad Aistriúcháin?

Tríd is tríd, tá baill foirne cháilithe a bhfuil eolas sonrach agus taithí shonrach acu ag teastáil ón Ionad don chuid is mó dá ghníomhaíochtaí, go háirithe sna réimsí a bhaineann le haistriúchán, ar príomhghnó an Ionaid é.

Is féidir faisnéis ábhartha a fháil faoin leathanach tairiscintí poist ar láithreán gréasáin an Ionaid.

D’fhéadfadh go bhfoilseofaí faisnéis faoi fholúntais ar bhonn inmheánach nó seachtrach.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar phost mar bhall foirne sealadach?

Fostaíonn an tIonad baill foirne shealadacha i bpoist lánaimseartha chun cúraimí de chineál buan a chomhlíonadh.

Mionsonraítear sna forálacha cur chun feidhme na hoibleagáidí agus na freagrachtaí uile atá ar an Ionad agus ar na coistí roghnúcháin maidir le nósanna imeachta roghnúcháin, cibé acu a eagraítear iad le cúnamh iomlán nó le cúnamh teoranta ón Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO).

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcóras iarratais Ríomhearcaithe.

An féidir liom iarratas a dhéanamh ar phost mar oifigeach?

Cloíonn comórtais le haghaidh oifigeach le hIarscríbhinn III a ghabhann leis na Rialacháin Foirne.

Baineann an Rannóg Acmhainní Daonna úsáid as an Vade Mecum le haghaidh Bord Roghnúcháin agus Coistí Roghnóireachta. Tugtar achoimre ann ar na prionsabail agus na cleachtais ábhartha uile lena mbaineann agus tá sé ceaptha chun obair agus cinntí na mbord roghnúcháin a threorú.

Tá comórtais inmheánacha eagraithe ag an Ionad go dtí seo le haghaidh próifílí ginearálta nó próifílí sonracha, agus é mar aidhm aige liostaí ionadaithe a bhunú ónar féidir leis an Ionad daoine a earcú.

Níl na comórtais sin ar oscailt ach do bhaill foirne atá ag obair san Ionad Aistriúcháin cheana féin.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar phost mar bhall foirne ar conradh?

Is é beartas an Ionaid baill foirne ar conradh a earcú:

  • chun a acmhainn a neartú i bhfeidhmeanna tacaíochta le haghaidh tionscadal a bhfuil tréimhsí teoranta ag baint leo.
  • chun iad a chur in ionad oifigeach/ball foirne sealadach (cibé acu is riarthóirí (AD) nó cúntóirí (AST) iad) atá ar shaoire mháithreachais, ar shaoire bhreoiteachta, ar shaoire thuismitheora nó theaghlaigh nó atá ag obair go páirtaimseartha.