Cuireann an Roinn Seirbhísí Corparáideacha tacaíocht riaracháin agus theicniúil ar fáil i réimsí na n-acmhainní daonna, na ngnóthaí dlíthiúla agus na nglaonna ar thairiscintí.

An Rannóg Gnóthaí Dlí agus Soláthair

Láimhseálann an Rannóg Gnóthaí Dlí agus Soláthair (LPS) na saincheisteanna dlíthiúla ar fad a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn oibríochtaí laethúla an Ionaid Aistriúcháin. Déanann sé ionadaíocht thar ceann an Ionaid ag cruinnithe idirinstitiúideacha maidir le hábhair atá faoina shainchúram agus in aon chás dlíthíochta (e.g. cásanna CBAE). Tá an LPS freagrach as déileáil le fiosrúcháin de chuid an Ombudsman atá dírithe ar an Ionad Aistriúcháin agus feidhmíonn sé mar chomhairleoir dlí do bhainistíocht an Ionaid. Eagraíonn an LPS nósanna imeachta soláthair an Ionaid. Ina theannta sin, déanann an LPS socruithe conarthacha idir an tIonad agus a chliaint a dhréachtú agus a bhainistiú, agus déanann sé bainistiú conartha gaolmhar (e.g. leasuithe) chomh maith.  

Ar deireadh, tá foireann EU Sign agus an comhfhreagraí frithchalaoise mar chuid den Rannóg freisin. 

An Rannóg Acmhainní Daonna agus Tacaíochta Foirne

Déanann an Rannóg Acmhainní Daonna agus Tacaíochta Foirne beartais AD a fhorbairt, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm agus cuireann sí comhairle agus treoirlínte ar fáil do bhainistíocht agus baill foirne an Ionaid ar chúrsaí AD. Baineann an príomhról eile atá aici le baill foirne agus le daoine faoi oiliúint a roghnú, a earcú agus a fhorbairt ina ngairmeacha (oiliúint, bainistíocht scileanna, breithmheasa agus ardú céime). Tá an Rannóg freagrach freisin as ceisteanna buiséid agus airgeadais a bhaineann le caiteachas na foirne.