Image
Sreabhadh oibre an Ionaid

Conas a láimhseálann an tIonad iarratais ó chliaint?

Ag seachadadh aistriúchán ardchaighdeáin i ngach péire teangacha a iarrtar, laistigh de na spriocdhátaí a comhaontaíodh: is é sin an dúshlán atá romhainn gach lá san Ionad Aistriúcháin. Thar na blianta, rinneamar ár sreabhadh oibre aistriúcháin a bharrfheabhsú lena chinntiú go ndéantar iarratais a láimhseáil chomh héasca agus is féidir. Is iad seo a leanas na céimeanna difriúla inár sreabhadh oibre, idir iarratais nua a láimhseáil, an t-aistriúchán féin a sheachadadh agus glacadh le haiseolas ón gcliant:

1. Iarratais a thagann isteach

Déanann an Rannóg um Bainistiú Sreafa Oibre (WMS) faireachán ar iarratais nua a fhaightear trí Thairseach Cliant eCdT. Seiceálann lucht na Rannóige na comhaid chun a fháil amach an bhfuil siad ag teacht leis an doiciméad foinseach – ó thaobh teanga, líon focal agus formáid – agus dearbhaíonn siad an tseirbhís atá á hiarraidh, mar aon leis an spriocdháta agus an sprioctheanga/na sprioctheangacha a theastaíonn.

2. Réamhphróiseáil

Cinntíonn foireann WMS nach mbíonn aon fhadhbanna ann maidir le leagan amach na gcomhad foinseach; cuireann siad an t-ábhar tagartha ábhartha le chéile; aisghabhann siad an t-ábhar in-athúsáidte ó chuimhní aistriúcháin; agus soláthraíonn siad gach comhad oibre agus gach acmhainn teanga agus téarmaíochta.

3. Aistriúchán

Tar éis an chéim réamhphróiseála a thabhairt chun críche, agus ag brath ar na torthaí a fuarthas, cinneann foireann WMS cé acu ba cheart an jab a shannadh d'aistritheoirí inmheánacha nó é a sheachfhoinsiú chuig líonra saoraistritheoirí speisialaithe an Ionaid. Sannann foireann WMS jabanna d’aistritheoirí de réir a speisialtóireachtaí, a scileanna agus na máthairtheanga atá acu. Áirítear ar na critéir sheachfhoinsithe an t-ualach oibre inmheánach, an méid rúndachta, an t-ábhar agus fad an doiciméid. Má dhéantar doiciméad a sheachfhoinsiú, is féidir le foireann WMS dul i muinín creatchonarthaí ábhartha a comhaontaíodh le soláthraithe seachtracha. Is féidir leo dul i dteagmháil le conraitheoirí saoraistriúcháin sonracha freisin, ag brath ar an ábhar agus ar an bpéire teangacha atá i gceist.

4. Tacaíocht ó Chomhordaitheoirí Cliant / ó WMS

Is féidir le haistritheoirí comhairle a lorg ó chomhordaitheoirí cliaint an Ionaid, ar a gcomhghleacaithe iad, chun aon saincheisteanna teangeolaíocha ginearálta leis an gcliant a shoiléiriú. Déantar aon saincheisteanna teangeolaíocha nó ábhair a eascraíonn as iarratais shonracha le linn an phróisis aistriúcháin a sheoladh trí WMS, a dhéanann teagmháil le hiarrthóirí an chliaint le haghaidh soiléirithe.

5. Lárphróiseáil

Seiceálann WMS gnéithe teicniúla uile na ndoiciméad arna bpróiseáil ag saoraistritheoirí.

6. Rialú cáilíochta

Tá gach doiciméad faoi rialú cáilíochta ag aistritheoirí inmheánacha an Ionaid. Déanann ár n-aistritheoirí inmheánacha athbhreithniú ar na doiciméid uile arna seachfhoinsiú. Ceanglaítear orthu ansin bileog mheasúnaithe a chomhlánú maidir le cáilíocht na hoibre arna soláthar ag an saoraistritheoir de réir théarmaí na gcreatchonarthaí agus na gcoinníollacha ginearálta atá i bhfeidhm ag an Ionad le haghaidh seirbhísí teanga. Déanann aistritheoir eile laistigh den ghrúpa teanga ábhartha cros-seiceáil ar aistriúcháin inmheánacha.

7. Iarphróiseáil

Seiceálann WMS comhláine na ndoiciméad agus coigeartaíonn sí an leagan amach nuair is gá. Mar an gcéanna, déanann foireann WMS comhaid atá le seachadadh chuig cliaint trí uaslódálacha gréasáin a cheartú agus ansin a dhearbhú i bhfoirm seiceálacha iomláine agus taispeána sula n-uaslódáiltear iad.

8. Seachadadh

Cinntíonn WMS go seachadtar an doiciméad chuig an gcliant faoin spriocdháta comhaontaithe.

9. Iarratais ar Leaganacha Ceartaithe (CVRanna)

Déanann WMS measúnú ar gach Iarratas ar Leagan Ceartaithe (CVR) chun a chinneadh an gá ionchur ón aistritheoir nó rannpháirtíocht theicniúil. Má tá ceartú teanga riachtanach, déanann an Roinn Aistriúcháin anailís ar an CVR, cuireann sí na ceartúcháin riachtanacha i bhfeidhm agus ullmhaíonn sí an leagan deiridh, rud a sheolann WMS chuig an gcliant, in éineacht le freagra an aistritheora.