Dokumentide tõlkimine

Tõlkimine on tähenduse edasiandmine lähtekeelest sihtkeelde eesmärgiga koostada tekst, mis vastab sihtkeele grammatikareeglitele ja tõlkeprojekti määramisel edastatud juhistele. Lähtekeel on keel, milles on koostatud originaaltekst (mida nimetatakse ka lähtetekstiks), ja sihtkeel on keel, millesse lähtetekst tõlgitakse. Dokumente eeltöödeldakse korduva materjali tuvastamiseks, tõlkekeskuse tõlkemälude sisu taaskasutamise võimaldamiseks ning masintõlkemootorite kasutamiseks, v.a juhul, kui need kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest:

  • väga kiireloomulised dokumendid;
  • spetsiifilistes formaatides kiireloomulised dokumendid, mis vajavad spetsiaalset eeltöötlemist.

Neid tõlketaotlusi, mis vastavad tõlkekeskuse spetsiaalsete masintõlkemootorite kasutamise tingimustele, eeltöödeldakse automaatselt vastavate mootoritega ning nende korral saab erinevate pööringuaegade tõttu pakkuda alandatud hindu. Sellised eeltõlgitud dokumendid läbivad keskuse lingvistide täieliku järeltoimetamise, et veenduda, et lõpptulemus on täielikult võrreldav tulemusega, mis saadakse traditsioonilisel tõlkimisel (st tõlkija, kes koostab tõlke, kasutades tõlkemäluvahendit koos masintõlkega).

Tõlke toimetamine

Tõlke toimetamine tähendab kontrollimist, kas tõlge vastab kokkulepitud eesmärgile, võrreldes lähte- ja sihtkeelset teksti ja tehes vajaduse korral parandusi. Tõlkekeskus osutab tõlgitud dokumentide toimetamise teenust. Kui tõlkija leiab tõlke toimetamisel, et tekst vajab ulatuslikku muutmist, võib tõlkekeskus keelduda tõlke toimetamise tellimusest ja soovitada kliendil esitada selle asemel tõlke tellimus.

„Paste ‘n’ Go“ tõlge

„Paste ‘n’ Go“ on selliste kuni 4 lk (6000 tähemärki) tekstide tõlketeenus, millel on lihtsad vormindusvariandid, mille korral tõlkimiseks ettevalmistamine ja lõplik tehniline kontroll on täisautomaatne. Failide üleslaadimise asemel kleebib klient lihtsalt tõlgitava teksti kliendiportaalis spetsiaalsesse alasse ning kopeerib tõlgitud teksti kättesaamisel selle tagasi enda süsteemi.

Automaattõlge

See on täisautomaatne dokumentide tõlkimise teenus, milles kasutatakse keskuse tõlkemälusid ning spetsiaalseid masintõlkemootoreid ilma tõlkijatepoolse kvaliteedikontrollita ning algdokumentide ettevalmistamiseta tehniliseks töötluseks ja vormindamiseks.

Neuromasintõlke väljundi osaline järeltoimetamine

See on tõlketeenus, mille raames järeltoimetajad parandavad masintõlke väljundit. Teenus hõlmab masintõlke väljundi redigeerimist, muutmist ja/või parandamist, kui lõplik tekst ei ole ette nähtud avaldamiseks, ja see on peamiselt mõeldud teabe edastamiseks, st põhitähenduse edastamiseks, ilma et see oleks tingimata sihtkeeles täiuslik. Väljund on arusaadav tekst, millest ei ole juhuslikult välja jäetud olulist teavet ega lisatud ebaõiget teavet.

Veebitõlge

Keskus on pakkunud veebitõlget teenusena alates 2015. aastast ja võitis 2017. aastal ombudsmani hea halduse auhinna (kategooria: tipptase kodanikele/klientidele suunatud teenuste osutamisel) seoses lahendusega, mis võeti kasutusele koos EUIPO ja EU-OSHAga, et hõlbustada mitmekeelsete veebisaitide haldamist. Sellest ajast alates on teenust märkimisväärselt täiustatud, nimelt on keskus Drupalil põhinevate veebisaitide veebitõlkemooduli täielikult ümber arendanud. Moodul töötab nüüd Drupal 7, 8 ja 9 baasil, komisjoni informaatika peadirektoraat on selle valideerinud ja selle saab alla laadida platvormilt Drupal.org.

ELi kaubamärkide, Madridi protokolli toimikute ja ühenduse registreeritud disainilahenduste tõlkimine

Euroopa Liidu (ELi) kaubamärkide, Madridi protokolli toimikute ja ühenduse registreeritud disainilahenduste tõlkimine tähendab tööstusomandi/intellektuaalomandi valdkonna tehniliste standardtekstide tõlkimist; need sisaldavad kaupade ja teenuste loendeid, mis põhinevad WIPO (Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni) Nizza klassifikatsioonil (märkide registreerimisel kasutatav kaupade ja teenuste rahvusvaheline klassifikatsioon) või Locarno klassifikatsioonil (tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkulepe).

Tõlgete muutmine

See teenus tähendab muudatuste tegemist varem tõlgitud teksti.Muutmise taotluse korral peab klient esitama dokumendi, näidates kõiki varasemasse teksti tehtud muudatusi, sh lisatud ja kustutatud osi, samuti muudetavate dokumentide varasemad tõlkeversioonid.