Sellel veebilehel oleva teabe kohta kehtivad lahtiütlus, autoriõiguse märge ning isikuandmete kaitse eeskirjad.

Lahtiütlus

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus on loonud selle veebilehe, et parandada üldsuse juurdepääsu keskuse ja selle tegevuse üldteabele.  Meie eesmärk on anda õigeaegset ja täpset teavet. Vigade ilmnemisel püüame need parandada.

Samas ei võta tõlkekeskus endale vastutust ega mingeid kohustusi sellel leheküljel sisalduva teabe suhtes.

Siinne teave:

  • on üldise loomuga ja selle eesmärk ei ole ühegi isiku ega üksuse konkreetse olukorra käsitlemine;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
  • võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu tõlkekeskuse haldusalasse ja mille eest ei saa tõlkekeskus vastutust võtta;
  • ei ole ameti- ega õigusalane nõuanne (nõuande saamiseks tuleb pöörduda vastava ala spetsialisti poole).

Ei ole võimalik tagada, et veebis avaldatud dokument vastaks täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile. Autentseks loetakse ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Liidu õigusakte.

Tõlkekeskus püüab vähendada tehnilistest vigadest johtuvaid ebameeldivusi. Teatud andmed meie veebileheküljel võivad siiski olla loodud või liigendatud failides või vormingutes, mis ei ole veatud, ning seetõttu ei ole võimalik tagada pidevat ega probleemivaba teenust. Tõlkekeskus ei vastuta probleemide eest, mis on tekkinud käesoleva veebilehe või lingitud lehtede kasutamisel.

Käesoleva lahtiütluse eesmärk ei ole piirata tõlkekeskuse vastutust riiklike õigusaktide kohaldamisega vastuollu sattumisel ega välistada vastutust juhtudel, kui vastutust ei saa nende õigusaktide alusel välistada.

Andmekaitseteave

Tõlkekeskus lähtub kasutaja andmete konfidentsiaalsuse põhimõttest.

Tõlkekeskus lähtub füüsiliste isikute kaitsel seoses isikuandmete töötlemisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusest (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Tõlkekeskuse konfidentsiaalsuspoliitikat isikuandmete kogumisel selgitab dokument, mis kuulub iga andmete kogumise menetluse juurde.

Ka tõlkekeskusele kehtib üldpoliitika, mida kohaldavad Euroopa Liidu institutsioonide veebilehed (domeenis europa.eu).

Enamikku tõlkekeskuse veebilehtedest võib sirvida ilma isikuandmeid esitamata, kuid isikuandmeid on vaja teatud e-teenuste kasutamisel.

Veebilehed, mis sellist teavet vajavad, käsitlevad isikuandmeid vastavalt eespool nimetatud määrusele ning selgitavad kasutajale tema isikuandmete kasutamise eesmärki vastavates andmete konfidentsiaalsuse teatistes.

See tähendab järgmist:

vastutav töötleja määrab iga e-teenuse jaoks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab vastavuse andmete konfidentsiaalsuse põhimõtetega;

iga institutsiooni andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 24);

kõikide institutsioonide järelevalve tagab sõltumatu Euroopa andmekaitseinspektor (vt määruse artiklid 41–45).

Euroopa Liidu institutsioonide veebilehtedel – nii sisevõrgus kui ka internetilehtedel – on linke muudele veebilehtedele. Nende kasutamisel soovitame kontrollida andmete konfidentsiaalsuse tagamise meetmeid.

Mis on e-teenus?

Tõlkekeskuse veebilehe e-teenus on teenus või vahend, mille eesmärk on parem teabevahetus ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teisalt tõlkekeskuse vahel.

Tõlkekeskuse veebileht pakub kolme liiki e-teenust.

  • Infoteenus, mis võimaldab kodanikel ja ettevõtjatel lihtsat ja tõhusat juurdepääsu vajalikule teabele, suurendades nii mõjusust, läbipaistvust ja tõlkekeskuse tegevuse mõistmist.
  • Interaktiivse suhtlemise teenus, mis võimaldab paremat kontakti kodanike ja ettevõtjatega, pakkudes konsultatsiooni- ja tagasisidevõimalust, ning aitab seeläbi kujundada tõlkekeskuse tegevuspõhimõtteid, tegevust ja teenuseid.
  • Asjaajamisteenus, mis võimaldab juurdepääsu tõlkekeskuse kõigile põhitoimingutele, näiteks hanked, töölevõtt jne.

Kuidas me käsitleme meile saadetud e-kirju?

Nupu „Kontakt” klõpsamisel avaneb arvuti e-kirjade programm ja kirjutatav teade saadetakse konkreetsesse eripostkasti.

Sõnumi saatmisel kogutakse ja säilitatakse ainult vastamise lihtsustamiseks vajalik isikuteave. Kui postkasti haldaja ei saa küsimusele vastata, edastatakse e-kiri asjakohasele teenistusele, kellelt saate vastuse. Küsimuste ja vastustega e-kirjad võidakse ülevaatlikkuse huvides arhiivida, et lihtsustada vastamist tulevikus.

Kõik küsimused e-kirjade ja isikuandmete käsitlemise kohta on teretulnud. ​