Tõlkekeskus kasutab dünaamilisel paremusjärjestusel põhinevaid raamlepinguid. Mõnel avatud hankemenetlusest väljajääval juhul kasutab tõlkekeskus läbirääkimistega hankemenetlusi. Tõlkekeskus kontrollib kõigi töövõtjate tehtud töö kvaliteeti. Töid hindavad tõlkekeskuse koosseisulised toimetajad, kasutades standardset hindamislehte. Kui välistõlke kvaliteeti hinnatakse erakordselt heaks (+1) või lubamatult halvaks (-1), edastatakse tõlge keskuse hindamiskomisjonile, mis koosneb eri osakondadest pärit sõltumatutest liikmetest. Kui komisjon kinnitab esialgse hinnangu, lisatakse töövõtjale algselt antud punktidele või lahutatakse neist teatud arv punkte (kindlaks määratud raamlepingus) ning töövõtja võib paremusjärjestuses vastavalt tõusta või langeda. Kui välistõlke kvaliteet hinnatakse vastuvõetavaks (0), st esitatud tõlke tase on selline, mida võib professionaalselt tõlkijalt mõistlikult eeldada, siis töövõtja koht paremusjärjestuses ei muutu. See tagab, et töövõtjate paremusjärjestus kajastab teenuse tegelikku kvaliteeti kogu lepingu kehtivuse ajal. Läbirääkimistega hankemenetluste raames tellitud tõlgete kvaliteeti kontrollitakse sama korra alusel, kuid dünaamilises paremusjärjestuses neid ei arvestata, sest seda kohaldatakse üksnes tõlkekeskuse ja töövõtjate vahel sõlmitud raamlepingutele. Dünaamiline paremusjärjestus on üks tõlkekeskuse kvaliteedi tagamise mudeli tugevaid külgi. See võimaldab tõlkekeskusel kiiresti reageerida ning tagada järjekindlalt hea kvaliteet.