Haldusosakond pakub haldus- ja tehnilist tuge personalihalduse, eelarve ja strateegia planeerimise, õigusküsimuste, hangete, taristu- ja turvateenuste valdkonnas.

Finantsrühm

Finantsrühm tagab tõlkekeskuse finantsjuhtimise laitmatu toimimise ning vastavuse kohaldatavatele õigus- ja haldusnormidele. Rühm koordineerib tõlkekeskuse eelarve koostamist ja jälgib selle täitmist ning peab tihedat sidet tõlkekeskuse klientidega, et lisada nende eelarveprognoosid tõlkekeskuse eeldatavate tulude kalkulatsiooni. Oluline ülesanne on ka finantstehingute eel- ja järelkontroll.

Strateegilise planeerimise talitus

Strateegilise planeerimise talitus koostab ja rakendab tõlkekeskuse mitmeaastase strateegia ja mitmeaastase tööprogrammi ning koordineerib aasta tegevusaruande koostamist. Peale selle koordineerib ja jälgib talitus riskijuhtimise ja sisekontrolli rakendamist.

Õigustalitus

Õigustalitus tegeleb tõlkekeskuse tegevuses tekkivate kõigi õigusküsimustega. Talitus esindab tõlkekeskust kohtuvaidlustes.

Talitus vastutab tõlkekeskuse ja klientide vahel sõlmitavate lepingute koostamise ja haldamise eest. Õigustalitus tegeleb tõlkekeskuse tarnijate ja teenuseosutajate lepinguküsimustega ning nõustab tõlkekeskuse juhtkonda õigusküsimustes.

Et pakkuda tõlkeid eri valdkondades, koostab ja ajakohastab tõlkekeskus väliste teenuseosutajate nimekirju, kes on spetsialiseerunud tõlkekeskuse klientide tegevusvaldkondadele. Seda tehakse avalike hankemenetluste kaudu, mida korraldab õigustalitus.

Rajatise- ja turvatalitus

Rajatise- ja turvatalitus tagab tõlkekeskuse töötajate, andmete, hoonete ja seadmete piisava kaitse julgeolekuriskide eest ning tervise- ja ohutuseeskirjade järgimise. Talitus haldab vallas- ja kinnisvara ning vastutab talitluspidevuse koordineerimise eest harvadel juhtudel, kui tõlkekeskuse tegevus on tugevalt häiritud. Peale selle edendab talitus tõlkekeskuses keskkonnasäästlikke meetmeid ning teadvustab töötajatele jäätmekäitlust.

Personalitalitus

Personalitalitus töötab välja, koordineerib ja rakendab personalipoliitikat ning nõustab ja suunab tõlkekeskuse juhtkonda personalihalduse küsimustes. Personalitalituse ülesanneteks on eelkõige töötajate ja praktikantide valimine, töölevõtmine ja karjääriarendus (koolitus, oskuste haldamine, arenguvestlused ja edutamine). Talitus vastutab ka personalikulude eelarve- ja finantsküsimuste eest.