Η υπηρεσία μεταφραστικής υποστήριξης βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Κέντρου και λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται με ομαλό και απρόσκοπτο τρόπο.

Η υπηρεσία αποτελείται από το τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης, το τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης της ροής εργασιών και τη διοργανική ομάδα IATE.

Τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης

Το τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων παροχής γλωσσικών υπηρεσιών που υποβάλλονται προς το Κέντρο, από την παραλαβή του αιτήματος έως την παράδοση του τελικού προϊόντος. Το Κέντρο εργάζεται ως επί το πλείστον βάσει συμβάσεων-πλαισίου.
Τα μέλη του τμήματος διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης είναι αρμόδια:

  • για την παραλαβή, ανάλυση και επιβεβαίωση των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους πελάτες, ενίοτε κατόπιν διαπραγμάτευσης·
  • για την ανάθεση των εργασιών μετάφρασης, αναθεώρησης, επιμέλειας και ορολογίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μεταφραστές·
  • για τη διασφάλιση της επεξεργασιμότητας των αρχείων στα οποία θα εργαστούν οι μεταφραστές και της καταλληλότητας του μορφοτύπου των εγγράφων πριν παραδοθούν στον πελάτη·
  • για την επεξεργασία των εισερχόμενων αρχείων με τη χρήση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας·
  • για τη διασφάλιση της παράδοσης όλων των έργων στους αιτούντες εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας και στον ζητούμενο μορφότυπο·
  • για τη συλλογή των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το τμήμα παρέχει γλωσσική και τεχνική υποστήριξη στους μεταφραστές καθόλη τη διάρκεια της ροής των μεταφραστικών εργασιών. Επιπλέον, παρέχει μαθήματα κατάρτισης στους διάφορους τομείς που καλύπτει (π.χ. χρήση τεχνολογίας).

Τμήμα προηγμένων γλωσσικών λύσεων

Το τμήμα προηγμένων γλωσσικών λύσεων (Advanced Language Solutions) αποτελείται από διάφορες επιμέρους μονάδες:

  • Την ομάδα για τη γλωσσική τεχνολογία, η οποία παρακολουθεί τις τάσεις και τις καινοτομίες που σχετίζονται με την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει καλύτερα τους πελάτες του να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές τους ανάγκες, αναπτύσσει και στηρίζει υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης και αυτόματης αναγνώρισης φωνής·
  • Την ομάδα διαχείρισης της ορολογίας, η οποία παρέχει και τηρεί εξειδικευμένους γλωσσικούς πόρους και εργαλεία στον τομέα της ορολογίας·
  • Την ομάδα εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ, η οποία διαχειρίζεται τη συνολική ροή εργασίας για τη μετάφραση των εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ·

Διοργανική ομάδα IATE

Η διοργανική ομάδα ΙΑΤΕ και ο συντονιστής EurTerm (διοργανική συνεργατική πλατφόρμα για τους υπεύθυνους ορολογίας) φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου για λογαριασμό των εταίρων του έργου ΙΑΤΕ