Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις αυτές, είτε έχουν εκπονηθεί από το Μεταφραστικό Κέντρο είτε από το Δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ ή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, θα σας παρέχουν μια αναλυτική εικόνα για τις γλωσσικές υπηρεσίες του Κέντρου, το δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ, τη διοργανική συνεργασία, καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με τις γλώσσες και την ΕΕ.

The Translation Centre: Human expertise powered by AI

EN

Modularising Translation - Standard Translation and Paste ’n’ Go

EN

Automatic translation & light post-editing

EN

Writing for machine translation

EN

The Translation Centre, your partner for multilingual communication

EN

Transcription - From speech to text

EN

Subtitling – Increase your audience

EN

Language consultancy - A bespoke service

EN

Transcription service in brief

EN

Writing for translation

EN FR

EU Agencies working for you

EN

Editing - Investing in quality

EN

Revision - Investing in quality

EN

Terminology - Investing in quality

EN

Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ

EN

IATE, the EU terminology database for any user looking for the right term

EN

The Translation Centre’s language policy