Προγραμματισμός και υποβολή εκθέσεων

Σύμφωνα με τη στρατηγική του Κέντρου που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, το Κέντρο επικαιροποιεί όλα τα επιχειρησιακά έγγραφα πολυετούς σχεδιασμού και προγραμματισμού, ώστε η στρατηγική ΤΠ, η διαχείριση της ποιότητας, η πολιτική προσωπικού και η διαχείριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων να συνάδουν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους επιχειρησιακούς του στόχους.

Activity report 2023

Highlights of the year 2023

EN

Draft single programming document 2025-2027

Amended procurement plan 2023

Procurement plan 2024

Single Programming Document 2024-2026

Activity report 2022

Highlights of the year 2022

EN

Draft Single Programming Document 2024-2026

Single programming document 2023-2025

Strategy 2024-2027

Procurement plan 2023

Activity report 2021

Amended procurement plan 2022

Highlights of the year 2021

EN

Single Programming Document 2022-2024

Amended strategy 2016-2020 (2021)

Draft Single Programming Document 2023-2025

Activity report 2020

Highlights of the year 2020

EN

Draft single programming document 2021-2023

Amended strategy 2016-2020 (2020)

Amended strategy 2016-2020 (2019)

Activity report 2019

Highlights of the year 2019

EN

Programming document 2020-2022

Amended procurement plan 2019

Activity report 2018

Highlights of the year 2018

EN

Programming document 2019-2021

Highlights of the year 2017

EN

Amended procurement plan 2018

Activity report 2017

Programming document 2018-2020

Draft programming document 2018-2020

Activity report 2016

Amended programming document 2017-2019

Amended procurement plan 2017

Work programme 2015

EN

Amended work programme 2016

EN

Highlights of the year 2016

EN