Μετάφραση εγγράφων

Ως μετάφραση νοείται η απόδοση του νοήματος από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο προκειμένου να παραχθεί ένα κείμενο που συνάδει πλήρως με τους γραμματικούς κανόνες της γλώσσας-στόχου και συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που έχουν δοθεί κατά την ανάθεση του μεταφραστικού έργου. Η «γλώσσα-πηγή» είναι η γλώσσα σύνταξης του πρωτότυπου κειμένου (το οποίο ονομάζεται επίσης «κείμενο-πηγή») και «γλώσσα-στόχος» είναι η γλώσσα προς την οποία μεταφράζεται το κείμενο-πηγή. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε προεπεξεργασία για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενου υλικού, την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου των μεταφραστικών μνημών (TM) του Κέντρου και την αξιοποίηση των μηχανών αυτόματης μετάφρασης (MT), εκτός εάν τα έγγραφα εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • εξαιρετικά επείγοντα έγγραφα
  • επείγοντα έγγραφα σε συγκεκριμένους μορφότυπους που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία

Τα αιτήματα μετάφρασης που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση των προσαρμοσμένων μηχανών αυτόματης μετάφρασης του Κέντρου υποβάλλονται αυτόματα σε προεπεξεργασία με τις εν λόγω μηχανές και επωφελούνται από μειωμένες τιμές για τους διαφορετικούς χρόνους παράδοσης. Τέτοια προμεταφρασμένα έγγραφα υποβάλλονται σε πλήρη μετεπεξεργασία από τους μεταφραστές του Κέντρου για να διασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι απολύτως συγκρίσιμο με το αποτέλεσμα που προκύπτει μέσω της παραδοσιακής μετάφρασης (δηλαδή από μεταφραστή που παράγει μεταφρασμένο κείμενο χρησιμοποιώντας εργαλείο μεταφραστικής μνήμης σε συνδυασμό με αυτόματη μετάφραση).

Αναθεώρηση μεταφράσεων

Ως αναθεώρηση ορίζεται η εξέταση της μετάφρασης, ώστε να ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά της για τον συμφωνηθέντα σκοπό, μέσω σύγκρισης του κειμένου-πηγής με το κείμενο-στόχο και την πραγματοποίηση διορθώσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες αναθεώρησης μεταφρασμένων εγγράφων. Εάν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης ο μεταφραστής κρίνει ότι η προς αναθεώρηση μετάφραση χρειάζεται ουσιαστική αναδιατύπωση, το Κέντρο δύναται να απορρίψει το αίτημα αναθεώρησης και αντ’ αυτού να προτείνει στον πελάτη να υποβάλει αίτημα μετάφρασης.

Μετάφραση Paste ‘n’ Go

Το Paste ‘n’ Go είναι μια μεταφραστική υπηρεσία που προορίζεται για κείμενα έως τέσσερις σελίδες (6 000 χαρακτήρες) και περιλαμβάνει απλές επιλογές μορφοποίησης, με την προετοιμασία για μετάφραση και τον τελικό τεχνικό έλεγχο να είναι πλήρως αυτοματοποιημένα. Αντί για μεταφόρτωση αρχείων, οι πελάτες επικολλούν απλώς το κείμενο προς μετάφραση σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Πύλης Πελατών και, κατά την παράδοση του μεταφρασμένου κειμένου, το αντιγράφουν ξανά στα δικά τους συστήματα.

Αυτόματη μετάφραση

Πρόκειται για μια υπηρεσία εξ ολοκλήρου αυτόματης μετάφρασης εγγράφων με χρήση του συνδυασμού των μεταφραστικών μνημών του Κέντρου και προσαρμοσμένων μηχανών αυτόματης μετάφρασης, χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο από μεταφραστές ή προετοιμασία των εγγράφων πηγής για τεχνική επεξεργασία ή μορφοποίηση.

Μη εκτενής μετα-επιμέλεια του αποτελέσματος νευρωνικής αυτόματης μετάφρασης

Πρόκειται για μεταφραστική υπηρεσία κατά την οποία οι επιμελητές βελτιώνουν την παραγωγή της αυτόματης μετάφρασης. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την επεξεργασία, την τροποποίηση και/ή τη διόρθωση του προϊόντος της αυτόματης μετάφρασης, όταν το τελικό κείμενο δεν προορίζεται για δημοσίευση, αλλά έχει σκοπό κυρίως την συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων, δηλαδή την επικοινωνία του βασικού νοήματος χωρίς το αποτέλεσμα στη γλώσσα-στόχο να είναι απαραίτητα τέλειο. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα κατανοητό κείμενο στο οποίο καμία σημαντική πληροφορία δεν θα έχει παραληφθεί κατά λάθος αλλά ούτε θα έχουν προστεθεί λανθασμένες πληροφορίες.

Μετάφραση ιστοσελίδων

Από το 2015, το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδων ενώ κέρδισε το βραβείο χρηστής διοίκησης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (κατηγορία: Αριστεία στην παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τους πολίτες/πελάτες) το 2017 για τη λύση που εφαρμόστηκε από κοινού με το EUIPO και τον EU-OSHA για τη διευκόλυνση της διαχείρισης πολύγλωσσων ιστοσελίδων. Έκτοτε, η υπηρεσία έχει βελτιωθεί σημαντικά καθώς το Κέντρο έχει επανασχεδιάσει πλήρως την ενότητα που αφορά τη μετάφραση ιστοσελίδων που βασίζονται στο Drupal. Η ενότητα που λειτουργεί σήμερα με Drupal 7, 8 και 9, έχει επικυρωθεί από τη ΓΔ DIGIT της Επιτροπής και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την πλατφόρμα Drupal.org.

Μετάφραση σημάτων της ΕΕ (ΣΕΕ), αρχείων του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (MP) και καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων (RCDs)

Η μετάφραση των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), των αρχείων του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (MP) και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων (RCD) αναφέρεται στη μετάφραση τυποποιημένων τεχνικών κειμένων στον τομέα της βιομηχανικής/διανοητικής ιδιοκτησίας που αποτελείται από καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία βασίζονται στη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων (ταξινόμηση της Νίκαιας) ή τον διακανονισμό του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (Ταξινόμηση του Λοκάρνο) του ΠΟΔΙ (Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας).

Τροποποίηση μεταφράσεων

Τροποποίηση είναι η ενσωμάτωση αλλαγών σε ένα ήδη μεταφρασμένο κείμενο. Όταν ο πελάτης αιτείται τροποποίηση μετάφρασης, οφείλει να παράσχει έγγραφο με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο προηγούμενο κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών και των διαγραφών, καθώς και όλες τις προηγούμενες γλωσσικές εκδόσεις του εγγράφου ή των εγγράφων που υποβάλλονται προς τροποποίηση. Οι μεταφραστές του Κέντρου προσαρμόζουν τις μεταφράσεις σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο πρωτότυπο κείμενο.