Υποτιτλισμός

Ως υποτιτλισμός νοείται η μεταφορά του προφορικού λόγου ενός βίντεο σε γραπτό κατά τρόπο που επιτρέπει την απόδοση του κειμένου στην οθόνη. Η υπηρεσία υποτιτλισμού μπορεί να περιλαμβάνει «χρονισμό», δηλαδή συγχρονισμό των υποτίτλων με το βίντεο. Οι υπότιτλοι μπορεί να παρέχονται μόνο στη γλώσσα-πηγή του βίντεο ή σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες και παραδίδονται μαζί με τους χρονικούς κώδικες που υποδεικνύουν την ακριβή στιγμή εμφάνισης και τη διάρκεια παραμονής στην οθόνη κάθε υποτίτλου.

Μεταγραφή

Μεταγραφή είναι η μετατροπή ενός αρχείου ήχου και/ή βίντεο σε γραπτό κείμενο υψηλής ποιότητας. Αυτό πραγματοποιείται μέσω τεχνολογιών μετατροπής ομιλίας σε κείμενο και στη συνέχεια το αποτέλεσμα υποβάλλεται σε μετεπεξεργασία από έναν από τους μεταφραστές του Κέντρου. Το τελικό γραπτό αποτέλεσμα μπορεί να περιλαμβάνει κώδικες χρόνου και αναγνώριση του ομιλητή, εφόσον απαιτείται.

Αυτόματη μεταγραφή

Η αυτόματη μεταγραφή είναι η αυτόματη μετατροπή ενός αρχείου ήχου/ή βίντεο σε γραπτό κείμενο μέσω της χρήσης τεχνολογιών μετατροπής ομιλίας σε κείμενο. Σε αντίθεση με τη μεταγραφή, δεν υφίσταται ανθρώπινη μετεπεξεργασία του παραγόμενου ανεπεξέργαστου αποτελέσματος.