Ως αναθεώρηση ορίζεται η εξέταση της μετάφρασης, ώστε να ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά της για τον συμφωνηθέντα σκοπό, μέσω σύγκρισης του κειμένου-πηγής με το κείμενο-στόχο και την πραγματοποίηση διορθώσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες αναθεώρησης μεταφρασμένων εγγράφων. Εάν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης ο μεταφραστής κρίνει ότι η προς αναθεώρηση μετάφραση χρειάζεται ουσιαστική αναδιατύπωση, το Κέντρο δύναται να απορρίψει το αίτημα αναθεώρησης και αντ’ αυτού να προτείνει στον πελάτη να υποβάλει αίτημα μετάφρασης.