Όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του κανονισμό, το Μεταφραστικό Κέντρο καλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει και μεταφράσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία διαθέτουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες, προκειμένου να απορροφηθεί ο υπερβολικός φόρτος εργασίας. Έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με 70 πελάτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται στον διαδραστικό χάρτη παρακάτω.

Στόχος της πολιτικής του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών παρέχοντας γλωσσικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με βάση τη στενή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Θεωρούμε τους πελάτες μας συνοδοιπόρους στην προσπάθειά μας να επικοινωνούμε με τους ευρωπαίους πολίτες στη γλώσσα τους και να τους παρέχουμε ακριβείς και εύχρηστες πληροφορίες. Κατά συνέπεια, ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να μας διαβιβάζουν τις παρατηρήσεις τους για το έργο που έχουμε επιτελέσει, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ανακαλύψτε τη ροή εργασιών μας».

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC

Οργανισμοί της ΕΕ

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά)

Οργανισμοί της ΕΕ

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό Τομέα

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»·

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία»·

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο»

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι»

Κοινές επιχειρήσεις

Kοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια»

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία»

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3»·

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Άλλοι φορείς

Άλλοι φορείς

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Άλλοι φορείς

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Άλλοι φορείς

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Άλλοι φορείς

Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο II

Άλλοι φορείς

Γραφείο του γενικού γραμματέα των ευρωπαϊκών σχολείων

Άλλοι φορείς

Ενιαίο Δικαστήριο για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Consultative bodies

Consultative bodies

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Consultative bodies

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή