Διαδικασίες με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης και χαμηλής αξίας μεταξύ 15.000 έως 144.000 EUR

Στην παρούσα ενότητα δημοσιεύονται προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Μεταφραστικού Κέντρου για την αγορά προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεταξύ 15 000,01 EUR και 144.000 EUR.

Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, στην παρούσα σελίδα αναρτάται περίληψη με πρόσθετες πληροφορίες για το είδος των συμβάσεων μέσης ή χαμηλής αξίας που πρόκειται να προκηρυχθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται, στο οποίο θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται κανένα εκ του νόμου δικαίωμα ή δικαίωμα προσδοκίας σχέση με την ανάθεση της σύμβασης.

Η απάντησή σας στην προκαταρκτική προκήρυξη συνεπάγεται καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας). Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιέχονται στην ειδική δήλωση εχεμύθειας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η οποία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Κέντρου.

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσφύγετε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Για τυχόν απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tenders@cdt.europa.eu, αναφέροντας τον κωδικό της προκαταρκτικής προκήρυξης.

Διαδικασία(ες) σε εξέλιξη

Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενές θέσεις εργασίας.
Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προκηρύξεις διαγωνισμών ούτε διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προκηρύξεις διαγωνισμών.
Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.